Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: RGG.6840. 15.2011-2012 r. SM.                              Końskie, dnia 20.02.2012 r.

 

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie  podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości położonych na terenie wsi, stanowiących własność Gminy Końskie przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działek

Pow. działek

Dokument

własności

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Rodzaj użytku

Cena

nieruchomości  złotych

1.

Bedlno

524/2

 

0,0500ha

KI1K/0007951/6

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w terenie mieszkaniowym realizowanym w formie podwyższenia standardów istniejącej zabudowy oraz uzupełnienia zabudową mieszkaniową i zagrodową na zasadzie uzupełnienia.

Nieruchomość  niezabudowana

11.931,00

 wraz z podatkiem Vat

 

 

Wąsosz

1392/5

0.0946

KW. Nr 31080

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest  w terenie realizowanym w formie podwyższenia standardów istniejącej zabudowy, oraz uzupełnienia zabudową na zasadzie kontynuacji i uzupełnienia

Nieruchomość niezabudowana

24.354,00 wraz z podatkiem Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają  nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie sześciu tygodni tj. do dnia  03 kwietnia 2012 roku.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 14 marca 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 117.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/21 13:26:21
Redaktor: Administrator