Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

STATUT GMINY KOŃSKIE

 

Końskie, marzec 2003 r.

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1. Gmina Końskie zwana dalej „Gminą” jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkańców zamieszkałych na stałe na jej terytorium.

 

§ 2.1. Gmina działa na podstawie obowiązujących ustaw oraz niniejszego Statutu.

     2.  Ilekroć w Statucie jest mowa o:

a)      „ustawie ustrojowej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z późniejszymi zmianami),

b)      „właściwych przepisach” – należy przez to rozumieć ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regulujących określoną dziedzinę.

 

 § 3.  Ilekroć w niniejszym Statucie lub załącznikach jest mowa o:

-         Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium Gminy Końskie,

-         Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Końskich,

-         Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich,

-         Burmistrzu, Zastępcach Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, Sekretarza Miasta i Gminy Końskie, Skarbnika Miasta
i Gminy Końskie,

-         Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Końskich.

 

§ 4.1.  Gmina obejmuje obszar o powierzchni 24.990 ha.

      2.  Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1
do Statutu.

      3.  Siedzibą organów Gminy jest miasto Końskie.

 

§ 5.1. Herbem Gminy są inicjały splecionych liter „JMK” w kolorze złotym na czerwonym polu. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

     2. Prawo używania herbu Gminy przysługuje Gminie i innym jednostkom organizacyjnym.

     3. Używanie herbu Gminy przez podmioty inne niż wymienione w ust. 2 wymaga zgody Burmistrza.

     4. Gmina używa pieczęci urzędowych z herbem, których wzory przedstawia załącznik Nr 3 do Statutu. Zasady stosowania pieczęci określają odrębne przepisy.

     5. Rada Miejska może ustanowić w drodze odrębnej uchwały flagę Gminy Końskie i zasady jej używania, z zachowaniem wymogów określonych
w ustawie z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 i z 1998r. Nr 162, poz. 1126).

 

§ 6. Świętem Gminy Końskie są „Dni Końskich” obchodzone w pierwszą niedzielę września.

 

§ 7. Rada Miejska może ustanowić w drodze odrębnej uchwały zasady nadawania honorowego obywatelstwa miasta Końskie.

 

§ 8. Rada Miejska może ustanowić w drodze odrębnej uchwały hymn Gminy Końskie.

 

§ 9.1. Gmina posiada osobowość prawną.

      2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

      3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej. Rozstrzygnięcia organów nadzoru (Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej) dotyczące Gminy mogą być zaskarżone przez Gminę
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przypadku ich niezgodności
z prawem.

 

§ 10.1. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te, łącznie z mieniem innych gminnych osób prawnych, stanowią mienie komunalne.

        2. Podmioty mienia komunalnego, w tym Gmina - samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników tego mienia, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach prawa.

        3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

        4. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu tego zarządu (zgodnie z przeznaczeniem tego mienia) i jego ochrona.

 

 

CZĘŚĆ II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

 

§ 11. Celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa jej mieszkańców w życiu wspólnoty.

 

   § 12.1. Do zakresu działania Gminy, jako zadania własne, należą
w szczególności następujące sprawy:

1)      gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

2)      ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska
i przyrody oraz gospodarki wodnej,

3)      wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4)      lokalnego transportu zbiorowego,

5)      ochrony zdrowia,

6)      pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7)      gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8)      edukacji publicznej,

9)      targowisk i hal targowych,

10)  zieleni gminnej, zadrzewień,

11)  cmentarzy gminnych,

12)  porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

13)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

14)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnianie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

15)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

16)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży,

18)  promocji Gminy,

19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

         2. Do zadań własnych Gminy, poza sprawami, o których mowa w ust. 1, należą także zadania określone w ustawach.

        3. Ustawy określają, które zadania własne Gminy mają charakter obowiązkowy.

 

§ 13.1. Gmina wykonuje również zlecone ustawami zadania z zakresu administracji rządowej, a także zadania z zakresu innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej lub samorządowej.

        2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań

        3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych,
o których mowa w ust. 2, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.

 

§ 14.1. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

        2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

        

§ 15.1. W celu wykonania zadań publicznych Gmina może przystępować
do związków gmin lub zawierać porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

        2. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów Gmina może tworzyć stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i być członkiem tych stowarzyszeń. W tym przypadku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.

        3. Współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

 

§ 16.1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa
i osiedla.

        2. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:

1)         inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy Gminy,

2)         utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać potwierdzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3)         projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorem utworzenia tej jednostki,

4)         przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne
i więzi społeczne.

       3. Nazwy sołectwa i osiedli oraz ich zasięg terytorialny określa załącznik Nr 4 do Statutu.

 

CZĘŚĆ III

WŁADZE GMINY

 

Rozdział I

 

Zasady ogólne

 

§ 17.1. Mieszkańcy Gminy stanowiąc wspólnotę samorządową, podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory radnych do Rady Miejskiej, referendum gminne lub za pośrednictwem organów Gminy.

        2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa i Rozdział X Statutu.

        3. Organami Gminy są Rada Gminy oraz Burmistrz.

        4. Najwyższym organem władzy w Gminie, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne jest Rada Miejska Gminy Końskie, zwana dalej „Radą”.

        5. Organem wykonawczym w Gminie jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, zwany dalej "Burmistrzem", który wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy Końskie.

        6. Burmistrz Miasta i Gminy ma status organu w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

       7.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

 

§ 18.1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

        2. Jawność działania, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń Rady, Komisji Rady, zarządzeń, decyzji, postanowień i dyspozycji Burmistrza.

       3. Szczegółowe zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Załącznik Nr 5 do Statutu.

 

 

Rozdział II

Organy stanowiące i kontrolne Gminy.

 

Rada Miejska i jej organy.

 

§ 19.1. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.

        2. Zmiany w składzie osobowym Rady (wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady) uregulowane są w przepisach ordynacji wyborczej.

        3. Tryb pracy Rady i jej organów określa Regulamin Rady stanowiący załącznik Nr 6 do Statutu, zwany dalej „Regulaminem Rady”.

 

§ 20.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje - z zastrzeżeniem
ust. 2 – Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady pierwszej sesji prowadzi najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji.

        2. Jeżeli wybory były wynikiem referendum gminnego w sprawie odwołania Rady, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów Gminy.

        3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

        4. Na pierwszej sesji Rada spośród swoich członków dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady.

        5. Dwóch Wiceprzewodniczących wybiera na pierwszej lub kolejnych sesjach.

 

§ 21.1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

        2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)      uchwalanie Statutu Gminy,

2)      ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)      powoływanie i odwoływanie Sekretarza Miasta i Gminy oraz Skarbnika Miasta i Gminy Końskie, który jest Głównym Księgowym Budżetu - na wniosek Burmistrza,

4)      uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

5)      uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)      uchwalanie programów gospodarczych,

7)      ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)      podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu - dotyczących:

a)      określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; (do czasu określenia takich zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady),

b)      emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przez Burmistrza,

c)       zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)      ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

e)      zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f)        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)      określania zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

h)      tworzenia, przejmowania, przekazywania, zbywania, likwidacji
i reorganizacji zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i)        ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

j)        określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

k)      podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań, z zakresu administracji rządowej , samorządowej powiatowej i wojewódzkiej na podstawie odrębnych porozumień,

l)        podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,

m)    podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie
do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych
i regionalnych,

n)      podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

o)      nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

p)      podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzania referendum gminnego,

q)      podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów,

r)       stanowienia w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami
do kompetencji Rady.

 

   § 22.1. Organami wewnętrznymi Rady są:

1)      Przewodniczący Rady,

2)      Wiceprzewodniczący

3)      Komisje Rady.

      2. Rada może w toku kadencji dokonywać zmian osobowych w swoich organach.

 

Przewodniczący Rady

 

§ 23.1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz
dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

        2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.

        3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

        4. Do zadań Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności do Wiceprzewodniczącego należy:

1)         zwoływanie sesji Rady,

2)         przewodniczenie obradom Rady,

3)         podpisywanie uchwał Rady oraz protokołów z obrad sesji Rady,

4)         reprezentowanie Rady na zewnątrz,

5)         udział w przygotowywaniu obrad sesji Rady,

6)         pomoc - na wniosek radnego - w zapewnieniu niezbędnych warunków
do wykonywania mandatu,

7)         organizowanie współpracy i wymiany wniosków między komisjami Rady oraz koordynowanie ich działalności,

8)         przyjmowanie skarg i wniosków napływających do Rady - w tym na działalność Burmistrza,

9)         nawiązywanie stosunku pracy z Burmistrzem na podstawie uchwały Rady
o wyborze oraz wykonywanie wobec niego innych czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy określonych odrębną uchwałą Rady, z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia Burmistrza,

10)     załatwianie bieżącej korespondencji Rady.

 

§ 24.1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Szczegółowy tryb postępowania określa załącznik Nr 6.

        2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał.

        3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

        4. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych
w ustawach.

        5. Uczestnictwo Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, naczelników wydziałów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz radcy prawnego w sesjach Rady jest obowiązkowe.

 

§ 25. Przewodniczący zarządów osiedli i rad sołeckich mogą uczestniczyć
w pracach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.

 

§ 26.1. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić: Burmistrz, Komisje Rady, poszczególni radni oraz kluby radnych.

        2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do podmiotów wymienionych w ust. 1 mogą występować osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne.

        3. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady, Burmistrza i Radcę Prawnego.

        4. Zgłoszony w ramach inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w ust. 1, projekt uchwały podlega obowiązkowi przedstawienia Radzie.

        5. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

        6.  Rada podaje do wiadomości publicznej (ogłasza) uchwały:

1)      stanowiące akty prawa miejscowego,

2)      budżetowe,

3)      inne uchwały, które decyzją Rady, z uwagi na swą treść powinny być podane do wiadomości publicznej lub co do których obowiązek ogłoszenia wynika
z przepisów szczególnych.

        7. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami).

 

                                               

Komisje Rady

 

§ 27.1. Najpóźniej na trzeciej sesji po wyborach Rada ze swego grona powołuje na okres kadencji stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz ich skład liczbowy, w tym obligatoryjnie Komisję Rewizyjną.

        2. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i podlegają Radzie, przedkładając jej do zatwierdzenia plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

        3. Składy osobowe komisji Rada uchwala najpóźniej na 4 sesji
po wyborach i wybiera przewodniczących komisji.

 

§ 28.1. Do komisji stałych radni zgłaszają się według swojego uznania, przy czym każdy Radny może należeć nie więcej niż do dwóch komisji stałych.

        2. W przypadku, gdy deklaracje członkostwa w Komisji złoży większa liczba radnych niż maksymalna liczba członków Komisji ustalona przez Radę, Rada dokonuje wyboru spośród deklarujących.

        3. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność
do składu Komisji nie przekracza maksymalnego składu określonego przez Radę, Rada zatwierdza jako skład osobowy Komisji radnych, którzy złożyli deklarację.

        4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera i odwołuje Komisja spośród swoich członków.

        5. Radny może być przewodniczącym tylko jednej Komisji stałej Rady.

        6. W posiedzeniach Komisji stałych mogą uczestniczyć bez prawa głosowania radni niebędący członkami Komisji oraz osoby zaproszone.

 

§ 29. Do zadań Komisji stałych należy:

1)      opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przygotowanych pod obrady Rady,

2)      opracowywanie własnych projektów uchwał oraz wniosków i stanowisk dotyczących problemów gminnych związanych z zakresem działania komisji oraz przedstawianie ich Radzie,

3)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę, w tym rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach z zakresu właściwości Komisji.

 

§ 30.1. Rada powołuje odrębną uchwałą Komisję Rewizyjną, w tym jej Przewodniczącego, w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

       2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

       3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 7
do Statutu.

 

§ 31. W składach Komisji można dokonywać zmian w przypadku:

1)      rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji,

2)      odwołania radnego z funkcji członka Komisji na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Komisji.

 

§ 32.1. W miarę potrzeb Rada powołuje Komisje doraźne.

   2. Cel, zakres działania oraz skład Komisji doraźnej określa Rada
w uchwale o jej powołaniu.

   3. Do Komisji doraźnych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące komisji stałych.

 

     § 33. Komisje, zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku Komisji, mogą podejmować współpracę w formie wspólnych posiedzeń oraz wspólnych wniosków i opinii.

 

     § 34. Rada nie może przekazywać Komisjom prawa decydowania
i podejmowania uchwał w imieniu Rady.

 

     § 35.1. Komisje działają na posiedzeniach.

    2. Tryb pracy komisji określa Regulamin Rady.

 

                                          Radni, ich prawa i obowiązki

                                     

      § 36.1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Gminy oraz ich organizacjami poprzez udział w zebraniach i dyżurach lub w innych formach. W szczególności radny przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

    2. Radny powinien działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami Gminy i jej mieszkańców.

    3. Radny pracuje na sesjach Rady oraz w Komisjach stałych i doraźnych powołanych przez Radę oraz w innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany i związanych z tym działaniach inicjatywno-uchwałodawczych, opiniodawczych i kontrolnych.   

    4. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej przepisami ustawy
o samorządzie gminnym i innymi przepisami szczególnymi.

    5. Ograniczenia prawne w zakresie możliwości sprawowania mandatu radnego, stosunków pracy radnego i wykonywania przez niego pracy na rzecz Gminy poza stosunkiem pracy oraz świadczenia na rzecz Gminy usług
lub wykonywania robót, określa ustawa o samorządzie gminnym.

 

§ 37.1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie zgodnie z rotą.

        2.  Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty:

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wywołani kolejno radni powstają
i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

        3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

        4. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

 

§ 38. W związku z wykonywaniem mandatu radny ma prawo do:

1)      zabierania głosu, wyrażania opinii i składania wniosków we wszystkich sprawach Gminy,

2)      wnoszenia interpelacji i zapytań do Burmistrza we wszystkich sprawach będących przedmiotem działania Gminy,

3)      inicjatywy uchwałodawczej na warunkach określonych w § 26 ust. 1 Statutu,

4)      otrzymania na życzenie uchwał Rady, sprawozdań, decyzji, zarządzeń, postanowień i dyspozycji Burmistrza,

5)      uzyskiwania od Burmistrza wszystkich informacji niezbędnych
do wykonywania mandatu,

6)      wnioskowania do Rady lub Burmistrza o powołanie ekspertów
lub  doradców w celu rozstrzygnięcia istotnej, spornej lub złożonej sprawy,

7)      wnioskowania o przeprowadzenie referendum gminnego,

8)      otrzymywania pomocy od organów Gminy przy wykonywaniu mandatu,

9)       wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną,

10)   domagania się wniesienia pod obrady sesji Rady lub posiedzeń Komisji spraw, które wynikają z postulatów i skarg mieszkańców,

11)   podejmowania interwencji i składania wniosków w jednostkach
i instytucjach, których wnioski te dotyczą,

12)   uczestniczenia w posiedzeniach Komisji, których nie jest członkiem,
z prawem wyrażania opinii i składania wniosków, bez prawa głosowania,

13)   wyrażenia „głosu odrębnego” dotyczącego podejmowanych przez Radę uchwał - na zasadach określonych w Regulaminie Rady,

14)   otrzymywania diet na zasadach określonych uchwałą Rady i zwrotu kosztów podróży służbowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 39. Radny ma dostęp - z zastrzeżeniem wyłączeń ustawowych -
do wszystkich informacji związanych z działalnością Gminy.

 

§ 40.1. Radny wykonując mandat ma obowiązek:

 

1)        działania dla dobra wspólnoty samorządowej Gminy oraz zachęcania mieszkańców Gminy do takich działań,

2)        utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami Gminy oraz ich organizacjami poprzez:

a)      informowanie o pracach Rady i jej organów,

b)      konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

c)      przedstawianie zamierzeń i dokonań Rady,

d)      przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i spowodowanie udzielania na nie odpowiedzi,

e)      informowanie o swojej działalności w Radzie,

f)        odbywanie spotkań z mieszkańcami Gminy w sposób przez siebie ustalony, uczestniczenie w zebraniach samorządu osiedli i sołectw, organizacji społecznych i politycznych na ich zaproszenie oraz inicjowanie takich spotkań i przyjmowanie mieszkańców w Urzędzie.

3)        przestrzegania uchwał Rady, w tym Statutu Gminy oraz przepisów prawa
w tym ustawy o samorządzie gminnym m.in. w zakresie ograniczeń dotyczących podejmowania przez radnych dodatkowych zajęć oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

4)        wyłączyć się z udziału w głosowaniu w Radzie lub Komisji, których jest członkiem, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego,

            2.Radny powinien reprezentować nienaganną postawę moralną
i społeczną wynikającą z roli radnego.

3. Radny powinien podnosić swoje kwalifikacje niezbędne do należytego wypełniania mandatu.

4. Radny ponosi przed wyborcami odpowiedzialność za wykonywanie mandatu radnego, w tym za udział i wyniki swej pracy w Radzie.

5. Radny obowiązany jest złożyć:

1)      na ręce Przewodniczącego Rady, a Przewodniczący Rady na ręce Wojewody  oświadczenie o swoim stanie majątkowym w dwóch egzemplarzach wraz z kopią jego zeznania podatkowego (PIT) zwane dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

2)      w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z wykorzystaniem mienia Gminy informację o sposobie i terminie zaprzestania tej działalności. Informację tą dołącza się do pierwszego oświadczenia majątkowego.

3)      oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo jeżeli działalność wykonywana jest na terenie Gminy, jaką Radny pełni w niej funkcję lub jest zatrudniony,
a obowiązany jest również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi. Poinformowania
o zatrudnieniu lub pełnieniu funkcji na terenie gminy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz w związkach jednostek samorządu terytorialnego i spółkach handlowych z 50% udziałem Gminy. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadków zmian stanowisk, o których mowa,

 

     6.Oświadczenia majątkowe i informacje podlegają ujawnieniu
z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie
i miejscu położenia nieruchomości,

     7.Nie złożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym
w ustawie ustrojowej powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia.

 

Kluby radnych

 

§ 41.1. Co najmniej trzech radnych może utworzyć klub radnych.

        2. Radni tworzący klub sporządzają protokół utworzenia klubu, w którym określają cele i formy swej działalności.

        3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

        4. Klub radnych wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który zgłasza Przewodniczącemu Rady fakt powstania klubu przedkładając mu listę członków oraz nazwę klubu.

        5. Przewodniczący klubu radnych reprezentuje klub na zewnątrz.
O rezygnacji z przynależności klubowej radny powinien zawiadomić na piśmie przewodniczącego klubu oraz Przewodniczącego Rady.

         6. Działalność w klubie nie pociąga za sobą uprawnień do otrzymywania diet.

         7. Określenie wewnętrznej organizacji klubu radnych następuje w formie regulaminu klubu ustalonego przez radnych, którzy utworzyli klub. Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze Statutem.

 

§ 42. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Rady, Komisji Rady, klubów oraz radnych sprawuje wydzielona organizacyjnie komórka wewnętrzna Urzędu – Biuro Rady.

 

 

Rozdział III

Organy wykonawcze i zarządzające Gminy.

 

§ 43.1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

        2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

 

§ 44. 1. W drodze zarządzenia Burmistrz powołuje oraz odwołuje Zastępców Burmistrza oraz określa ich liczbę.

          2. Funkcji Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza nie można łączyć z:

1)      funkcją Burmistrza lub jego Zastępcy w innej gminie,

2)      członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym
w Gminie w której jest Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza,

3)      zatrudnieniem w administracji rządowej,

4)      mandatem posła lub senatora.

           3. Burmistrz i jego Zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców
do wykonywania mandatu.

 

§ 45. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania następującej treści:

 

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy.”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”

                                                              

§ 46.1. Burmistrz ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe na ręce Wojewody zgodnie z § 40 ust. 6 Statutu oraz przepisami ustawy ustrojowej.

         2. Nie złożenie oświadczeń oraz informacji przez Burmistrza w terminach określonych w ustawie - powoduje utratę jego wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja do dnia złożenia.

 § 47. Burmistrz i Zastępcy Burmistrza mają status pracowników samorządowych.

 

 § 48.1. Uchwała Rady w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

          2. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

 

§ 49.1. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

        2. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nie udzieleniu absolutorium
i po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza.

        3. Uchwałę, o której mowa w ust. 2 Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 50.1. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania Burmistrza, z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium, jedynie na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania.

        2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

          3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

        4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 Rada podejmuje większością,
co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

        5. Jeżeli zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

§ 51.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych
w ustawie - o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

        2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Burmistrza.

 

§ 52.1. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępców.

        2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 53.1. Po upływie kadencji Burmistrz pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

        2. Po upływie kadencji Burmistrza Zastępcy Burmistrza pełnią swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanych Zastępców Burmistrza.

 

§ 54.1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami.

        2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał Rady,

2)      określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,

3)      gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)      wykonywanie budżetu,

5)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6)      sporządzanie imiennych wykazów podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł.

               3. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

     4. Ponadto do zadań Burmistrza należy:

1)      ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdań z jej wykonania,

2)      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

3)      reprezentowanie Gminy w zgromadzeniu związku międzygminnego, o ile Rada nie wyznaczyła w tym celu innego członka organu Gminy,

4)      przedkładanie w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwał Rady Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

5)      wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród mianowanych pracowników samorządowych,

6)      informowanie Rady o aktualnych problemach i zagadnieniach administracji samorządowej w Gminie,

7)      wykonywanie obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

8)       Burmistrz wykonuje również inne czynności zastrzeżone dla niego
w przepisach szczególnych.

9)      w sprawach nie cierpiących zwłoki, Burmistrz wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia. Zarządzenie porządkowe podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.

10)  Zarządzenia porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

  

§ 55.1. Burmistrz opracowuje plan operacyjny przed powodzią oraz ogłasza
i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

       2. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, Burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

       3. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

       4. Wykonując przypisane w ustawach oraz statucie kompetencje i zadania Burmistrz rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnięcia w formie zarządzeń, decyzji, dyspozycji i postanowień.

       5. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji Burmistrza określa załącznik
Nr 8 do niniejszego Statutu.

   

§ 56.1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.

        2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

        3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

        4. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy
w swoim imieniu Zastępcom Burmistrza lub Sekretarzowi.

        5. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

        6. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa
o pracownikach samorządowych.

 

§ 57.1. Zastępcy Burmistrza wykonują zadania powierzone przez Burmistrza.

        2. W razie nieobecności lub okresowej niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza jego funkcje w pełnym zakresie pełni wyznaczony przez Burmistrza Zastępca.

 

§ 58.1. Sekretarz Miasta i Gminy oraz Skarbnik Miasta i Gminy
są pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie uchwał Rady

o powołaniu.

    2. Zwierzchnikiem służbowym Sekretarza i Skarbnika jest Burmistrz.

 

§ 59. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)      organizowanie pracy Urzędu oraz zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,

2)      prowadzenie bieżących spraw Gminy powierzonych mu przez Burmistrza,

3)      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku
do pracowników Urzędu w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,

4)      sprawowanie kontroli nad obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz podejmowanie – w trybie określonym w załączniku nr 5 do Statutu - decyzji o udostępnianiu lub odmowie udostępnienia dokumentów wynikających
z wykonywania przez organy Gminy zadań publicznych,

5)      terminowe ogłaszanie uchwał Rady,

6)      nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

7)      prowadzenie rejestru skarg i wniosków

 

§ 60.1. Do zadań Skarbnika - Głównego Księgowego budżetu Gminy - należy:

1)      bezpośrednie kierowanie pracą Wydziału Finansowego.

2)      prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych Gminy,

3)      kontrasygnowanie wszystkich czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy lub upoważnienie w tym zakresie innej osoby,

4)      opracowywanie sprawozdań o wykonaniu planu finansowo - rzeczowego
i budżetu Gminy

5)      zgłaszanie Burmistrzowi wniosków dotyczących gospodarki Gminy oraz zarządu mieniem komunalnym,

       2. Skarbnikowi przysługuje prawo odmowy kontrasygnaty, lecz w razie wydania mu przez Burmistrza pisemnego polecenia - wykonuje czynności, zawiadamiając równocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Gminy.

 

§ 61.1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową
na podstawie budżetu Gminy.

        2. Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy i określa:

1)      dochody i wydatki oraz przychody i rozchody Gminy,

2)      przychody i wydatki:

-         gminnych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,

-         gminnych funduszy celowych,

3) źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przekraczają planowane dochody,

            

§ 62. 1. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i objaśnieniami, Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Burmistrz przygotowując projekt budżetu uwzględnia zasady wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz uchwał Rady.

           2. Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

           3. Uprawnienia osiedli i sołectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy określa § 65 Statutu.

           4. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

           5. Procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa odrębna uchwała Rady.

 

§ 63.1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

        2. Burmistrz informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.

        3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

        4. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie jak w ust.3, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego.

        5. Do dnia ustalenia budżetu przez RIO podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

        6. Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

         7. Uchwały, o których mowa w ust. 6, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

 

§ 64. Dyspozycja środkami pieniężnymi Gminy jest oddzielona
od kasowego jej wykonania.

 

§ 65.1. Gmina w ramach swojego budżetu może wyodrębnić środki finansowe do dyspozycji osiedli i sołectw.

        2. Osiedla i sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

 

§ 66.1. Dochodami Gminy są:

1)      podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,

2)      dochody z majątku Gminy,

3)      subwencja ogólna z budżetu państwa.

    2. Dochodami Gminy mogą być:

1)      dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

2)      wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

3)      spadki, zapisy i darowizny,

4)      inne dochody.

 

§ 67. Zasady otrzymywania subwencji i dotacji przez Gminę oraz warunki zaciągania przez Gminę pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych regulują przepisy o dochodach gmin i o finansach publicznych.

 

§ 68.1. Wydatki dokonywane są w miarę wpływów dochodów budżetowych w granicach uchwalonych przez Radę.

        2. Obsługę bankową budżetu Gminy wykonuje bank, którego wybór w trybie określonym w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych zatwierdza Rada.

 

§ 69.1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz.

        2. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

1)      zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

2)      emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

3)      dokonywania wydatków budżetowych,

4)      zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

5)      dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6)      blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

         3. Działalność Burmistrza w zakresie wykonania budżetu podlega skwitowaniu przez Radę w trybie określonym w § 49 Statutu i § 84 Regulaminu Rady, w terminie do 30 kwietnia po roku sprawozdawczym.

 

§ 70. Kontrolę gospodarki finansowej Gminy sprawuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

 

§ 71. W sprawach nie unormowanych w niniejszej części Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy o dochodach gmin, o finansach publicznych,
o zamówieniach publicznych oraz inne przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.

 

Rozdział V

Pracownicy samorządowi

 

 § 72.1. Pracownikami samorządowymi są pracownicy zatrudnieni
w Urzędzie, w jednostkach pomocniczych Gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, w ramach stosunku pracy:

  1)  na podstawie wyboru – Burmistrz

  2)  na podstawie powołania - Sekretarz, Skarbnik (Główny Księgowy Budżetu),

  3)  na podstawie mianowania - pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy,

  4)  na podstawie umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.

       2. Stosunki pracy z pracownikami samorządowymi nawiązują:

  1)  Przewodniczący Rady - z Burmistrzem, na podstawie złożonego ślubowania oraz uchwały Rady w sprawie ustalenia wynagrodzenia,

  2)  Burmistrz - z Zastępcami Burmistrza

  3)  Burmistrz - z pracownikami powołanymi na stanowiska, na podstawie uchwały Rady

  4)  Burmistrz - z pracownikami mianowanymi,

  5)  Burmistrz - z pozostałymi pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,

  6)  kierownicy gminnych zakładów i jednostek budżetowych - z pracownikami tych zakładów i jednostek.

§ 73. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku
do pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie, w tym w stosunku do Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników gminnych jednostek i zakładów budżetowych.

 

§ 74.1. Ocena pracowników mianowanych dokonywana jest, co dwa lata.

     2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach na wniosek Burmistrza Rada może zarządzić dokonanie oceny w każdym czasie, nie częściej jednak,
niż co 6 miesięcy.

 

§ 75. Oceny dokonuje Komisja ds. oceny składająca się
z Burmistrza, Sekretarza,  bezpośredniego przełożonego osoby podlegającej ocenie oraz 2 radnych wyznaczonych przez Przewodniczącego .

        § 76. Pracowników mianowanych ocenia się według następujących kryteriów:

1.      sposób prowadzenia dokumentacji służbowej,

2.      sposób przechowywania akt służbowych,

3.      terminowość załatwiania spraw,

4.      ilość spraw w postępowaniu odwoławczym i liczba rozstrzygnięć zmieniających, uchylająca lub utrzymujących w mocy decyzję,

5.      znajomość aktów prawnych regulujących zakres obsługi Gminy,

6.      stosunek do podwładnych i przełożonych,

7.      inicjatywa zawodowa w tym podnoszenie kwalifikacji,

8.      przestrzeganie regulaminu pracy.

 

§ 77. Oceny dokonuje się przez przyjęcie punktowych wielkości dla poszczególnych kryteriów, przyjmując maksymalną ilość punktów –
10 a minimalną – 2.

 

§ 78. Komisja przed przystąpieniem do oceny ustala, jaka liczba punktów kwalifikuje się na ocenę pozytywną, a jaka na negatywną.

 

§ 79.1. Pracownik ma prawo złożenia wyjaśnień przed Komisją.

        2. Odpis dokumentu oceny sporządzony przez komisję doręczany jest zainteresowanemu pracownikowi i załączony do akt osobowych.

 

§ 80.1. Od orzeczenia Komisji ustalającej negatywną ocenę pracownikowi przysługuje odwołanie do Rady w terminie 14 dni od dnia zapoznania się
z oceną.

        2. Rada rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni. Od stanowiska Rady odwołanie nie przysługuje.

 

§ 81.1. W Gminie funkcjonują Komisje Dyscyplinarne I i II instancji.

    

             2. Komisja Dyscyplinarna I instancji składa się z 3 członków wybranych przez Radę spośród pracowników samorządowych Urzędu, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie  wyboru i umowy o pracę .

        3. Komisja Dyscyplinarna II instancji składa się z 5 członków wybranych przez Radę spośród radnych.

 

§ 82.1. Powołanie, jako forma nawiązania stosunku pracy z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy jest stosowana wobec Sekretarza i Skarbnika Miasta
i Gminy. Akt powołania stanowi uchwała Rady Miejskiej.

         2. Uchwały Rady w sprawie odwołania Sekretarza i Skarbnika Miasta
i Gminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek
o odwołanie.

         3. Przed podjęciem uchwały o odwołaniu Rada jest obowiązana wysłuchać osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.

         4. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się  w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

 

§ 83. 1. Szczegółowy status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

         2. Zastępcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym zgodnie z § 40 ust. 6 Statutu na ręce Burmistrza.

          3. Nie złożenie oświadczeń majątkowych i informacji przez pracowników wymienionych w ust.2 powoduje:

1) utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone     

    świadczenia lub informacje do dnia złożenia,

2) odwołanie lub rozwiązanie umowy o pracę przez właściwy organ najpóźniej

     po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczeń
     lub informacji.

 

Rozdział VI

Reprezentowanie Gminy

  

§ 84.1. Gminę reprezentuje na zewnątrz Burmistrz.

        2. Reprezentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności następujące sprawy:

1)       reprezentowanie Gminy wobec obywateli, organów władzy państwowej, samorządowej, administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, wobec wszelkich urzędów, organizacji politycznych
i społecznych oraz innych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych itp.,

2)       reprezentowanie Gminy podczas uroczystości lokalnych, ogólnopaństwowych i regionalnych.

3)       czynności reprezentacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują kompetencji do dokonywania czynności prawnych związanych
że sprawami majątkowymi Gminy tj. zaciąganie zobowiązań i składanie oświadczeń woli w sferze cywilnoprawnej.

          3. Zakres kompetencji Burmistrza do reprezentowania Gminy w sferze cywilnoprawnej określa § 103 Statutu.

 

          4. W czynnościach reprezentacyjnych, o których mowa w ust. 2, Radę reprezentuje jej Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

 

§ 85.1. Burmistrz podpisuje korespondencję i dokumenty urzędowe Gminy, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 5.

        2. W sprawach należących do kompetencji Rady podpisując korespondencję lub dokumenty urzędowe, Burmistrz powołuje się na uchwałę Rady.

        3. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej decyzje administracyjne oraz wszelkie pisma dotyczące takiego postępowania wydają i podpisują z upoważnienia Burmistrza Naczelnicy Wydziałów Urzędu lub inni pracownicy Urzędu.

        4. Szczegółowe zasady podpisywania korespondencji i dokumentów urzędowych przez pracowników Wydziałów określa Regulamin Organizacyjny Urzędu, oraz Instrukcja Kancelaryjna.

        5. Burmistrz może upoważnić Sekretarza do wykonywania czynności,
o których mowa w ust. 1-2.

 

§ 86. Przy zawieraniu umów cywilnoprawnych pociągających za sobą powstanie zobowiązań finansowych Burmistrz oraz gminne jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej
i dysponujące środkami użyteczności publicznej, stosują przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

Rozdział VII

Jednostki organizacyjne Gminy

 

     § 87.1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć wyspecjalizowane jednostki organizacyjne pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawnie wyodrębnione, w tym spółki, a także zawierać umowy
z innymi podmiotami.

  2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina może
w tym celu współtworzyć lub przystępować do już istniejących związków międzygminnych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

 

     § 88.1. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy dysponują częścią majątku Gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą realizacji jej zadań. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek, w tym przekształcanie w inną formę organizacyjno - prawną oraz wyposażenie ich w

majątek następuje na podstawie uchwały Rady, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

    2. Jednostki organizacyjne wskazane w ust. 1 nieposiadające osobowości prawnej finansowane są z budżetu Gminy - na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

    3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1
są zatrudniani i zwalniani przez Burmistrza oraz działają jednoosobowo
na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Burmistrza. Do czynności przekraczających zakres ich uprawnień potrzebna jest zgoda Rady.

     4. Zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych może odbywać się w drodze publicznych konkursów - z uwzględnieniem innych przepisów prawa.

     5. Rada uchwala lub zatwierdza Statuty, a Burmistrz zatwierdza Regulaminy jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 z wyłączeniem SPZPOZ. Statuty lub regulaminy określają m.in. nazwę, zakres działania, siedzibę, majątek, zasady gospodarki finansowej oraz rozporządzania tym majątkiem.

 

§ 89. Relacje między Gminą a innymi gminnymi osobami prawnymi określają odrębne przepisy prawne oraz Statuty tych osób prawnych.

 

§ 90. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, zawiera załącznik
Nr 9 do Statutu.

 

 

Rozdział VIII

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 91.1. Gmina może tworzyć osiedla, sołectwa - jednostki pomocnicze Gminy.

                  2. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem dla każdej jednostki pomocniczej, oddzielnie
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

          3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, o ile uchwała nie przewiduje terminu późniejszego.

 

                  4. Granice istniejących na terenie Gminy sołectw i osiedli określone
są w załączniku Nr 4 do Statutu.

                                                                

 

§ 92.1. Z inicjatywą utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia osiedla i sołectwa mogą występować:

1)      Burmistrz,

2)      Komisje Rady,

3)      radni,

4)      rady osiedlowe i sołeckie,

5)      grupa pełnoletnich mieszkańców miasta w liczbie co najmniej 100, a na wsi 10% jej mieszkańców.

            2. Inicjatywę, o której mowa w ust. 1, należy zgłosić w formie pisemnego wniosku, zawierającego uzasadnienie.

     

§ 93. Podejmując uchwałę w sprawie utworzenia, połączenia, podziału
lub zniesienia osiedla i sołectwa oraz przy ustalaniu ich granic, Rada bierze pod uwagę kryterium warunkujące zdolność wykonywania przez osiedle i sołectwo zadań publicznych, a ponadto w szczególności następujące kryteria:

1)      historyczne,

2)      geograficzne,

3)      liczbę mieszkańców,

4)      więzi społeczno-gospodarcze.

 

§ 94.1. Przed podjęciem uchwał, o których mowa w § 96 Statutu Rada przeprowadza konsultacje z mieszkańcami Gminy, z terenu proponowanego osiedla, osiedli lub sołectwa mających podlegać podziałowi, połączeniu, zniesieniu oraz zasięga opinii istniejących rad osiedlowych
lub sołeckich.

       2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, odbywają się w szczególności poprzez umożliwienie zgłaszania ustnych lub pisemnych uwag i wniosków
do propozycji zmian dotyczących osiedli i sołectw. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie wiążą Rady przy podejmowaniu uchwał, o których mowa
w § 96 Statutu.

       3. Propozycje (projekty) zmian dotyczących osiedli i sołectw, o których mowa w ust. 2, przedstawione przez Burmistrza, podlegają wyłożeniu
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu oraz w siedzibach zainteresowanych rad osiedlowych i sołeckich przez okres 30 dni, a ponadto zostają podane
do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

       4. Okres, o którym mowa w ust. 3, jest jednocześnie terminem w ciągu, którego przeprowadzane są konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2.

   

§ 95. W przypadku podjęcia przez Radę uchwały o utworzeniu, podziale, połączeniu lub zniesieniu osiedla (osiedli), sołectwa (sołectw) zwanej dalej „uchwałą Rady”, obowiązują następujące terminy dotyczące kadencji rad
i zarządów osiedli lub sołectw, zwanych dalej „organami osiedla”, „organami sołectwa ”:

1)      przy tworzeniu osiedla, sołectwa - organy osiedla, sołectwa wybierane
są w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały Rady,

2)      przy podziale osiedla, sołectwa lub połączeniu osiedli, sołectw - z dniem wejścia w życie uchwały Rady wygasa kadencja organów osiedla (osiedli), sołectwa (sołectw), a w terminie 30 dni od tego dnia wybierane są nowe organy osiedli, sołectw powstałych z podziału dotychczasowego osiedla, sołectwa lub z połączenia dotychczasowych osiedli, sołectw,

3)      przy zniesieniu osiedla, sołectwa - kadencja organów osiedla, sołectwa wygasa z dniem wejścia w życie uchwały Rady.

 

§ 96.1. Podejmując uchwałę o połączeniu, podziale lub zniesieniu osiedla (osiedli), sołectwa (sołectw) Rada jednocześnie rozstrzyga sprawy dotyczące przekazanych osiedlu (osiedlom), sołectwu (sołectwom) do zarządzania i korzystania składników mienia komunalnego oraz dotyczące przekazanych osiedlu (osiedlom), sołectwu (sołectwom) środków budżetowych na realizację ich zadań.

      

§ 97.1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie,
a wykonawczym – sołtys, którego wspomaga rada sołecka.

        2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

        3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 98.1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest ogólne zebranie mieszkańców, które wybiera zarząd osiedla w liczbie do 5 osób w tym  przewodniczącego w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

       2.   Organem wykonawczym w osiedlu jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.  

       3. Przewodniczący korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 99.1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.

        2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest każdorazowo do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.

 

§ 100. Rada może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom zarządu osiedla, rady sołeckiej jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

 

  

Rozdział IX

Mienie komunalne Gminy

 

§ 101. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

 

§ 102. Nabycie mienia komunalnego następuje w trybie określonym
w art. 44 ustawy o samorządzie gminy.

 

§ 103.1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie lub wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

          2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

          3. Skarbnik w przypadku odmowy kontrasygnaty, dokonuje jej
na pisemne polecenie Burmistrza, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalna Izbę Obrachunkową.

 

§ 104. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

 

§ 105. Jednostki pomocnicze Gminy zarządzają i korzystają z mienia komunalnego oraz rozporządzają dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie tej jednostki.

 

 

Rozdział X

Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego

oraz konsultacji społecznych

 

§ 106.1. W każdej sprawie dotyczącej i mieszczącej się w zakresie zadań
i kompetencji jej organów lub ważnej dla Gminy, w tym w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza, Rady oraz w sprawie samoopodatkowania się na cele publiczne - mieszkańcy Gminy Końskie mogą wypowiadać się
w formie referendum gminnego.

          2. Referendum w sprawie odwołania Burmistrza, Rady przed upływem kadencji przeprowadza się na wniosek mieszkańców nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum
w tej sprawie.

 

§ 107. Referendum gminne polega na udzieleniu na urzędowej karcie
do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.

 

§ 108. W referendum gminnym mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy stale zamieszkujący na jej obszarze i posiadający czynne prawo wyborcze do Rady.

 

§ 109.1. Referendum gminne przeprowadza Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 10 % mieszkańców Gminy uprawnionych
do głosowania.

         2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.

 

§ 110. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego określa ustawa z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U.
Nr 88, poz. 985).

 

§ 111. W sprawach niewymagających przeprowadzenia referendum Rada może podjąć uchwałę dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych, określając przedmiot konsultacji, jej zakres, sposób i termin przeprowadzenia oraz poinformowania o wynikach konsultacji.

 

§ 112.1. Konsultacje prowadzi się:

1)      na zebraniach mieszkańców, spotkaniach środowiskowych i w zakładach pracy,

2)      przekazując poddawane do konsultacji sprawy organizacjom politycznym, społecznym, zawodowym, spółdzielczym i jednostkom pomocniczym działającym na terenie Gminy,

3)      przez wyłożenie poddawanych konsultacji spraw do publicznego wglądu
w siedzibie Rady i innych miejscach ogólnie dostępnych mieszkańcom,
a także w miarę możliwości przez poinformowanie mieszkańców w inny sposób.

              2. Konsultowane sprawy powinny być przedstawiane w miarę możliwości alternatywnie.

                                                                

      § 113.1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie wiążą Rady przy podejmowaniu uchwał.

 

Rozdział XI

Nadzór nad działalnością gminną

 

      § 114. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Świętokrzyski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

      

§ 115. 1. Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, a akty ustanawiające przepisy porządkowe w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

            2. Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem jej nadzoru.

       

§ 116. 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Radę Konstytucji lub ustaw, Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów może w drodze uchwały rozwiązać Radę. W przypadku rozwiązania Rady Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza osobę, która do czasu wyboru Rady pełni jej funkcję. Jeżeli tego samego dopuszcza się Burmistrz, Wojewoda wzywa do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Burmistrza. W przypadku odwołania Burmistrza Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza osobę, która do czasu wyboru Burmistrza pełni jego funkcję.

           2. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy Gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej może zawiesić organy Gminy i ustanowić

zarząd komisaryczny na okres do dwóch lat, nie dłużej jednak niż do wyboru Rady oraz Burmistrza na kolejną kadencję.

 

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§ 117. Załączniki do niniejszego Statutu stanowią:

Nr 1 - mapa Gminy Końskie

Nr 2 - herb Gminy Końskie

Nr 3 - wzory pieczęci urzędowych z herbem

Nr 4 - wykaz jednostek pomocniczych w Gminie Końskie

Nr 5 - zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez

           Gminę zadań publicznych oraz korzystania z tych dokumentów

Nr 6 - Regulamin Rady Miejskiej w Końskich

Nr 7 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Nr 8 - Regulamin Pracy Burmistrza Miasta i Gminy

Nr 9 - wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

 

§ 118.1. Uchwalenie Statutu oraz jego zmian następuje zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

           2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały Rady w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, o ile uchwała nie przewiduje terminu późniejszego.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:52:58
Redaktor: Administrator