Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

     REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

     Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

 

 

§ 1. Ramowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Końskich określa zasady wewnętrznej organizacji oraz zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

Urzędzie                             należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Końskich

 

Burmistrzu                         należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

 

Zastępcy Burmistrza         należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

 

Sekretarzu                         należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta i Gminy Końskie

 

Skarbniku                           należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta i Gminy Końskie

 

Naczelniku                          należy przez to rozumieć Naczelnika wydziału w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich

 

Komórce organizacyjnej   należy przez to rozumieć wydział, referat, samodzielne             stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich

 

 

§ 3. Siedziba Urzędu znajduje się w mieście Końskie.

 

§ 4. Do zakresu działania Urzędu należy wykonywanie zadań:

 

 1. zawartych w ustawie o samorządzie gminnym,
 2. określonych w Statucie Gminy Końskie,
 3. zleconych przez administrację rządową a wynikających z ustaw szczególnych,
 4. powierzonych przez administrację rządową na podstawie zawartych porozumień z organami tej administracji,
 5. innych na podstawie zawieranych umów

 

§ 5. Przy realizacji zadań Urząd współdziała z Radą Miejską w Końskich, organami samorządów terytorialnych, organami administracji rządowej, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Rozdział II
Kierownictwo Urzędu

§ 6. 1. Całokształtem działalności Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy:

 1. Zastępców Burmistrza
 2. Sekretarza,
 3. Skarbnika,
 4. Kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców,

2. Burmistrz kierując pracą Urzędu zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji oraz efektywnego funkcjonowania.

3. Podczas nieobecności Burmistrza kierownictwo Urzędu sprawuje wskazany przez niego Zastępca.

4. Burmistrz koordynuje działalność Zastępców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, a także przy ich pomocy nadzoruje i koordynuje pracę Naczelników wydziałów i Kierowników pozostałych komórek organizacyjnych.

5. Burmistrz rozstrzyga spory kompetencyjne między Kierownikami samodzielnych komórek organizacyjnych.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Urzędu 

 

§ 7. 1. W Urzędzie tworzy następujące komórki organizacyjne:

 

a)      Wydział

b)      Referat

c)      Samodzielne stanowisko pracy,

2. O ilości utworzonych wydziałów, referatów, samodzielnych stanowisk decyduje Burmistrz.

3. Ponadto w Urzędzie funkcjonują: Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Rady oraz Komenda Straży Miejskiej.

4. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie Burmistrz może powołać zespoły
i komisje zadaniowe.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają Burmistrzowi do zatwierdzenia.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania przewidziane
w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk - w jednym.

  

§ 8. 1. Wydział jest podstawową komórką organizacyjną, zatrudniającą, co najmniej 3 pracowników zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

            2. Wydziałem kieruje Naczelnik.

3. W przypadkach uzasadnionych różnorodnością, wielością i złożonością realizowanych w wydziale zadań dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska Zastępcy Naczelnika.

4. W komórkach organizacyjnych gdzie brak etatowego Zastępcy, w czasie nieobecności Naczelnika zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

 

§ 9. 1. Referat jest, co najmniej 2-osobową komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne.

2. Referatem, który może być tworzony w ramach wydziału lub jako komórka samodzielna kieruje Kierownik.

§ 10. 1. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki - nieuzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej.

 

2. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub referatu lub jako komórka samodzielna.

 

§ 11. 1. W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 

a.      Wydział Finansowy ( Znak: Fn )

b.      Wydział Inwestycji ( Znak: In )

c.      Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ( Znak: RGG )

d.      Wydział Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( Znak: UKO)

e.      Wydział Edukacji ( Znak: Ed )

f.        Wydział Spraw Obywatelskich ( Znak: Ob)

g.      Wydział Organizacyjny ( Znak: Or )

h.      Urząd Stanu Cywilnego ( Znak: USC )

i.        Radca Prawny ( Znak: RP )

j.        Biuro Rady ( Znak: BR )

k.      Komenda Straży Miejskiej ( Znak: SM )

      l.    Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego   ( Znak: Aw )

 

2. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny będący załącznikiem Nr l do regulaminu.

       § 12. 1. W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

 1. Skarbnik Miasta i Gminy będący Naczelnikiem Wydziału Finansowego
 2. Zastępca Skarbnika będący Zastępcą Naczelnika Wydziału Finansowego
 3. Kierownik Referatu Planowania Budżetowego i Księgowości
 4. Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 5. Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,
 6. Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 7. Zastępca Naczelnika Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 8. Naczelnik Wydziału Edukacji,
 9. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
 10. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
 11. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 12. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

     ł.    Komendant Straży Miejskiej,

    m.  Kierownik Biura Rady.                                      

 

Rozdział IV

Podział Zadań w Kierownictwie Urzędu

 

§ 13. 1. Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, oraz bezpośrednio nadzoruje działalność następujących komórek organizacyjnych:

     a/ Wydział Finansowy                                         

     b/ Wydział Organizacyjny

     c/ Urząd Stanu Cywilnego                                              

     d/ Biuro Rady

     e/ Radca Prawny                                                                                     

 

     f/ Komenda Straży Miejskiej

 

     g/ Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

 

            3. Działalność Biura Rady pod względem formalnym nadzoruje Burmistrz, zaś pod
 względem merytorycznym - Przewodniczący Rady Miejskiej.

            4. Burmistrz jest szefem obrony cywilnej na terenie Gminy.

 

           5. Wykonując wyznaczone przez Burmistrza zadania Zastępcy oraz Sekretarz zapewniają w powierzonym im zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Urzędu a także kontrolują działalność wydziałów je realizujących.

 

            6.  I. Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność:

 

 1. Wydziału Inwestycji,
 2. Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

      oraz następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

 

          a.   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich,

 1. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich,

 

           7.  II Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje działalność:

 

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich
 2. Wydziału Edukacji 

      oraz następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich,
 2. Pływalnia Miejska w Końskich,
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,
 4. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich,
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Końskich,
 6. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich,
 7. Gimnazja Nr 1 i Nr 2 w Końskich oraz Gimnazjum Nr 3 w Rogowie,
 8. Szkoły podstawowe : Nr 1 i Nr 2 w Końskich, w : Dziebałtowie, Kornicy z siedzibą w Baryczy, Modliszewicach, Rogowie, Grabkowie oraz Bedlnie,
 9. Przedszkola samorządowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 7,
 10. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie w tym: Szkoła Podstawowa w Kazanowie, Filia Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich oraz oddziały przedszkolne,
 11. Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu w tym: Szkoła Podstawowa w Nieświniu
 12. Filia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich  oraz oddziały przedszkolne,

           ł.    Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie w tym: Szkoła Podstawowa w
               Pomykowie Filia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Końskich  oraz oddziały
            przedszkolne.

 

          8.      Sekretarz zapewnia. sprawne funkcjonowanie Urzędu, prawidłową organizację
jego pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, oraz przepisów: bhp, ppoż., o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

 Sprawuje kontrolę nad obiegiem dokumentów w Urzędzie, kompetentnym
i sprawnym 
 załatwianiem spraw wniesionych przez interesantów, w tym skarg i wniosków. Posiada uprawnienia i kompetencje zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz pełni obowiązki Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji   Niejawnych.

 

 

9. Skarbnik kieruje Wydziałem Finansowym a zakres jego działania określają odrębne przepisy.

 

§ 14. 1. Do podstawowych zadań i obowiązków oraz uprawnień - wspólnych dla Naczelników oraz Kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych należy:

 

 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej,
 2. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających
  z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Burmistrza, lub jego Zastępcy,
 3. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz ustaleniami kierownictwa i przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych,
 4. dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników a w szczególności umożliwianie pracownikom wydziału uczestniczenia w szkoleniach,
 5. dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników,
 6. opiniowanie doboru obsady osobowej podległego wydziału, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, kwot w ramach podwyżek płac, nagród i kar dla podległych pracowników.
 7. prawo żądania od innych komórek organizacyjnych materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań.
 8. podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Burmistrzowi lub jego Zastępcy.
 9. ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,
 10. dbałość o zgodność aprobowanych i podpisywanych spraw z prawem oraz kryteriami celowości, rzetelności i gospodarności,
 11. ścisłe przestrzeganie w nadzorowanym wydziale przepisów prawa materialnego
  i proceduralnego, instrukcji kancelaryjnej, przepisów BHP i ppoż., ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacjach niejawnych,
 12. prawidłowe przytaczanie w projektach pism nazw, imion i nazwisk, danych statystycznych,

    ł.    należyte przechowywanie akt spraw,

 1. nadzór nad właściwym i efektywnym wykorzystaniem czasu pracy, przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez podległych pracowników,
 2. właściwe terminowe i rzetelne załatwianie spraw interesantów.
 3. realizowanie w nadzorowanej komórce organizacyjnej kontroli wstępnej oraz następnej. 

2. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla Naczelników określa Burmistrz lub jego Zastępca – odpowiednio do zakresu swego działania.

§ 15. 1. Pracownicy zatrudnieni w wydziałach pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od Naczelnika lub Kierownika Referatu, Kierownik Referatu od Naczelnika, zaś Naczelnicy od Burmistrza lub jego Zastępcy w zależności od hierarchii służbowej określonej w schemacie organizacyjnym Urzędu.

 

2. Pracownik, który otrzyma polecenie służbowe z pominięciem powyższej kolejności obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

 

3. Jeżeli sprawa wymaga niezwłocznego załatwienia a zachowanie drogi służbowej jest niemożliwe lub spowodowałoby zwłokę w załatwieniu sprawy, mając na uwadze interes obywatela – pracownik winien niezwłocznie przystąpić do wykonania zadania zawiadamiając o powyższym swego przełożonego.

 

4. Pracownikiem referującym (referentem sprawy) w rozumieniu regulaminu jest każdy pracownik załatwiający daną sprawę niezależnie od zajmującego stanowiska lub pełnionej funkcji.

 

Rozdział V

Zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu

 

§ 16. Zadania i czynności wspólne dla wszystkich wydziałów:

1. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta i gminy oraz współdziałanie
z innymi komórkami w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Opracowywanie szczegółowego preliminarza budżetowego nadzorowanego wydziału.

3. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań zawartych w budżecie miasta i gminy.

4. Współdziałanie z jednostkami i organizacjami tak z terenu miasta i gminy jak
i z zewnątrz.

5. Opracowywanie propozycji do projektów programów rozwoju w zakresie swojego działania.

6. Przygotowanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań.

7. Realizacja zadań dotyczących obronności kraju, w tym obrony cywilnej w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

8. Rozpatrywanie wniesionych do Urzędu skarg, odpowiednio do merytorycznego zakresu swego działania.

9. Wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z merytoryczną działalnością nadzorowanego wydziału.

          10. Opracowywanie sprawozdawczości statystycznej z zakresu czynności i funkcji realizowanych przez wydział.

          11. Współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji Burmistrzowi.

          12. Wykonywanie na zlecenie Burmistrza innych czynności w zakresie objętym jego kompetencją.

    

 § 17. Zadania i czynności poszczególnych wydziałów

 

1. Wydział Finansowy:

           

            a/  Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność wydziału:

 

-   Ustawa  z dnia 26.09.1994 roku o rachunkowości,

-    Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych,

-    Ustawa z dnia 26.11.1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

-    Ustawa z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych,

-    Ustawa z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,

-    Ustawa z dnia 29.08.1997 roku – ordynacja podatkowa,

-    Ustawa z dnia 15.11.1984 roku o podatku rolnym,

-    Ustawa z dnia 28.09.1991 roku o podatku leśnym,

-    Ustawa z dnia 08.01.1993 roku o podatku od towarów usług oraz o  podatku akcyzowym,

-    Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

-    Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

    

           b/  Zadania:

          

1. Opracowywanie projektu budżetu miasta i gminy.

 

2. Opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu.

 

3. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

 

4. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu.

 

5. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.

 

6. Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych.

 

7. Finansowanie powiązanych z budżetem miasta i gminy jednostek organizacyjnych

oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową.

 

8. Planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania.

 

9. Dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej miasta i gminy
i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach organów samorządu.

 

10. Organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem miasta i gminy.

 

11. Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta i gminy, rachunkowości podatków
i opłat, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu miasta i gminy.

 

12. Zaliczanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wsi do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy na podstawie upoważnień zawartych w ustawie
o podatku rolnym.

 

13. Zapewnienie powszechności opodatkowania poprzez pobieranie podatku: od środków transportu, rolnego, leśnego i od nieruchomości,

 

14. Nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej, miejscowej i podatku od psów.

 

15. Podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych.

 

16. Wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności rat podatkowych i opłat terenowych a także zobowiązań,

 

17. Stosowanie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach od ludności w ramach posiadanych uprawnień.

 

18. Terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań
i podań w sprawach podatków i opłat.

 

19. Sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom Urzędu o osiągniętych przez nich dochodach - PIT 11.

 

20. Obsługa kasowa budżetu.

 

21. Uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych.

 

22. Współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez US w Końskich na rzecz budżetu miasta i gminy.

 

23.  Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową.

 

 

2. Wydział Inwestycji:

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność wydziału:

 

     -  Ustawa z dnia 7 lipca 1984 roku – prawo budowlane,

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1984 roku o zagospodarowaniu przestrzennym,

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – prawo geodezyjne
i kartograficzne,

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska,

-  Ustawa z dnia 10 czerwca 1984 roku o zamówieniach publicznych,

 

b/  Zadania:

 

1. Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych
i remontowych w zakresie:

 

 1. zaopatrzenia w wodę,
 2. zaopatrzenia w energię elektryczną,
 3. zaopatrzenia w energię cieplną,
 4. kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 5. oczyszczania ścieków komunalnych,
 6. urządzeń sanitarnych,
 7. wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych
 8. gminnych dróg i mostów,
 9. urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 10. budownictwa komunalnego,

 

2. Udział w opracowaniu / aktualizacji / i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy i generalnych koncepcji w zakresie inżynierii miejskiej.

 

3. Udział w ustaleniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych projektu programu gospodarczego gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych.

 

4. Określenie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót.

 

5. Koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych.

 

6. Ustalenie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok.

 

7. Dokonanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy
o wykonanie robót lub wykonanie usług.

 

8. Przygotowanie umowy lub pełnomocnictwa z zakresu obowiązków
i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

9. Sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów.

        

          10. Wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji
i remontów podejmowanych na podstawie decyzji Rady i finansowanych z budżetu gminy.

 

     11. Koordynowanie działań związanych z przebiegiem w/w robót.

 

     12. Przekazanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

 

a.       sprawdzenie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,

b.      sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,

c.       wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych

d.      sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,

e.       organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych,

 

          13. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności
z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.

 

          14. Zapewnienie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

 

          15. Organizowanie wizyt składanych w gminie przez przedstawicieli centralnej
i wojewódzkiej administracji państwowej.

 

          16. Organizowanie współpracy władz gminy z innymi samorządami, instytucjami
i organizacjami w zakresie zadań promujących gminę.

 

          17. Tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym miasta i gminy, podmiotach gospodarczych, oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych.

 

      18. Wspieranie inicjatyw w celu upowszechnienia agroturystyki w gminie.

 

          19. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych.

 

       20. Sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie.

 

            21. Sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy.

 

      22. Sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie.

 

           23. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi miastami partnerskimi
i bliźniaczymi.

 

      24. Promowanie miasta i gminy poprzez współpracę z mediami,

 

      25. Prowadzenie kalendarium istotnych wydarzeń w gminie.

 

   3.  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami:

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność wydziału:

 

-                    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

-                    Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

-                    Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

-                    Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 

b/ Zadania:

 

           1. Tworzenie zasobów gruntów na potrzeby gminy poprzez wykup i komunalizację.

 

           2. Sprzedaż gruntów osobom fizycznym i prawnym.

 

3. Wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę ulic.

 

4. Wykonywanie drobnych prac geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji gminnych wraz z opracowywaniem projektów podziałów nieruchomości.

 

5. Ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków.

 

6. Załatwianie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione.

 

7. Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz składanie oświadczeń
o wykonaniu prawa pierwokupu.

 

8. Dokonywanie zamiany gruntów.

 

9. Zawieranie umów na dzierżawę terenów i nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie.

 

      10. Dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawionych nieruchomości.

 

          11. Określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali.

 

         12. Wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy.

 

        13. Określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych.

 

         14. Wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów.

 

         15. Przyjmowanie roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste.

 

         16. Wydawanie zaświadczeń o spłaceniu długu na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

 

        17. Załatwianie spraw związanych z przekazywaniem gruntów jednostkom   organizacyjnym w zarząd oraz zawieraniem umów o przekazanie nieruchomości.

 

         18. Ustanawianie zakresu i warunków użytkowania, wygasania prawa użytkowania oraz prawa zarządu.

 

 

19. Przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części będących w użytkowaniu wieczystym.

 

20. Ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia.

 

21. Przygotowanie projektów podwyżek opłat rocznych za grunty.

 

          22. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości.

 

23. Stosowanie rocznych opłat za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem.

 

24. Wydawanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd użytkowanie lub wieczyste użytkowanie posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami
o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31.12.1988 roku o uregulowanie stanu prawnego.

 

25. Opracowanie projektu planu gospodarowania gruntami rolnymi w strefach ochronnych.

 

26. Określanie zasad ustalania cen gruntów niezabudowanych i znajdujących się pod zabudową – stanowiących mienie gminy.

 

27. Zapewnianie gruntów pod potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych.

 

28. Oznaczanie nieruchomości i prowadzenie operatu nazewnictwa ulic, placów, numeracji nieruchomości numerami porządkowymi.

 

29. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego
w zagospodarowaniu obszarów gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny.

 

30. Zatwierdzanie statutu wspólnoty gruntowej oraz jego zmian.

 

31. Tworzenie wspólnoty gruntowej przymusowej, nadawanie jej statutu oraz wyznaczanie organów wspólnoty.

 

32. Załatwianie spraw związanych ze zbywaniem zamianą oraz przeznaczaniem na cele publiczne i społeczne wspólnot gruntowych oraz na zaciąganie pożyczek pieniężnych przez wspólnotę.

 

33. Zatwierdzanie aktu zbycia udziału we wspólnocie.

 

34. Współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych.

 

35. Prowadzenie spraw związanych z rozrodem zwierząt gospodarskich, zaopatrzenia w rozpłodniki, kontrolowanie punktów kopulacyjnych i inseminacyjnych w terenie.

 

36. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt.

 

37. Wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt zabijanych lub padłych w związku
z wystąpieniem choroby zaraźliwej.

 

38. Finansowanie akcji stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy zwalczających chorobę zaraźliwą.

 

39. Załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniem chorób, szkodników i chwastów, przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy w wyniku występowania chorób, szkodników i chwastów ponieśli straty materialne./

 

40. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

 

41. Nakazywanie posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów lub zasadzeń
o nieodpowiedniej zdrowotności.

 

42. Podawanie do publicznej wiadomości zarządzeń Państwowego Lekarza Weterynarii w zakresie tymczasowych środków zmierzających do umiejscowienia choroby
i nadzór nad ich wykonaniem.

 

43. Monitorowanie prac w rolnictwie i udzielanie pomocy w zaopatrzeniu w środki produkcji.

 

44. Sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych.

 

45. Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

 

46. Regulowanie stanów prawnych dróg gminnych.

 

47. Występowanie do agencji Własności Rolnej Skarbu państwa o bezpłatne przekazanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne.

 

 

        4. Wydział Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność wydziału:

 

-   Ustawa z dnia 7 lipca o zagospodarowaniu przestrzennym,

-   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,

-    Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów do zalesiania ,

-     Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach,

-     Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,

-     Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne,

-     Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
      i  zbiorowym  odprowadzaniu ścieków,

          -     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,

          -     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,

          -    Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
                 gospodarowania niektórymi odpadami,
          -     Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska,
                 ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,

          -    Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

          -    Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej,

          -    Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,

   -   Ustawa z dnia 28 marca 1933 o grobach i cmentarzach wojennych,

  -  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego,

   -   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne,

         -   Ustawa z dnia 6 maja 1981 roku – o pracowniczych ogrodach działkowych,

         -   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku prawo geologiczne i górnicze,

         -   Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o ochronie zwierząt,

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku – o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobocia,

-   Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych,

 

   b/ Zadania:

 

1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

2. Sporządzanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze oraz skutków budowy dużych obiektów handlowych w przypadku ustalenia w planie terenów przeznaczonych pod te obiekty.

 

3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

4. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.

 

5. Prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych
z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie.

 

6. Wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.

 

7. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia.

 

8. Gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

9. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz zamieszczanie w publicznie dostępnych wykazach decyzji określonych przepisami o ochronie środowiska.

 

10. Prowadzenie negocjacji warunków wprowadzenia zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

11. Opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczególnymi.


            12. Opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntu, z rolnego na leśny.

 

13. Opiniowanie wniosków: o przyznanie dotacji na zalesienie gruntów, o uznanie lasu za ochronny.

 

14. Wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z powiadamianiem o tym fakcie właścicieli lasów.

 

15. Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w art. 20 ustawy
o drogach publicznych tj.:

 

a)      opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej,

b)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania
i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

c)      utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

d)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

e)      koordynacja robót drogowych,

f)        wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

g)      prowadzenie  ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

h)      przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

i)        wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
i zabezpieczeniowych,

 

 

j)        przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

k)      wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

l)        dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

m)    sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

 

16. Współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy, w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu,

 

17. Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia.

 

18. Gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi.

 

19. Wyznaczanie za odszkodowaniem, na części nieruchomości przyległej do wód, dostępu do wody, objętej powszechnym korzystaniem.

 

20. Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczających szkodom, gdy spowodowana przez niego zmiana stanu wody na gruncie wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie.

 

21. Zatwierdzanie ugody w sprawie zmian stanu wody na gruntach, na wniosek ich właścicieli.

 

22. Wyznaczanie miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód.

 

23. Utrzymanie urządzeń wodnych będących własnością gminy.

 

24. Współdziałanie z komórką ds. zarządzania kryzysowego w przygotowaniu planów ochrony przed powodzią oraz suszą.

 

25. Opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym, zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotyczących dotacji przedmiotowych, na wykonanie urządzeń melioracji wodnych na warunkach określonych w ustawie Prawo wodne.

 

26. Nadzór nad przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy.

 

27. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

28. Sprawdzanie opracowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń pod kątem zgodności z przepisami ustawy
i weryfikacja kosztów przedsiębiorstwa (określonych w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy)pod względem celowości ich ponoszenia.

 

29. Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

 

30. Nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

31. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza.

 

32. Sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa.

 

33. Sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawianie ich radzie gminy.

 

34. Gromadzenie informacji uproszczonych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i okresowe przedkładanie ich wojewodzie.

 

35. Wykonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg gminnych.

 

36. Przygotowanie rocznych projektów zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i przedstawianie go do zatwierdzenia radzie gminy.

 

37. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się
w posiadaniu burmistrza.

 

38. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

39. Wydawanie decyzji o wyłączeniu z udostępnienia danych o wartości handlowej.

 

40. Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

 

41. Udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,

 

42. Opracowywanie gminnych planów gospodarki odpadami,

 

43. Opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych.

 

44. Opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

 

45. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 

46. Podejmowanie czynności prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy.

 

47. Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami.

 

48. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.

 

49. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

 

50. Tworzenie nowych i utrzymanie w należytym stanie istniejących gminnych terenów zieleni i zadrzewień.

 

51. Zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania poprzez planowanie budowy, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych.

 

52. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

 

53. Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych.

 

54. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy
i innych terenach określonych w ustawie poprzez:

 

·        zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz

·        uprzątanie i pozbywanie się błota , śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

 

55. Nadzór na realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w art. 5 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.

 

 

56. Udział w pracach gminnego zespołu reagowania kryzysowego w zakresie ochrony przed powodzią.

 

57. Nadzór nad prowadzeniem zadań powierzonych, dotyczących prowadzenia targowisk, wysypisk komunalnych, szaletów publicznych.

 

58. Wykonywanie bieżących napraw i remontów, utrzymywanie i zarządzanie grobami i cmentarzami wojennymi.

 

59. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych, a także zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.

 

60. Przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

61. Pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych
w zakresie eksploatacji i remontów budynków komunalnych,

 

62. Współpraca z zarządcami w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi.

 

63. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ciepło 
i paliwa gazowe, sporządzanie założeń i planów w tym zakresie,. współpraca
z przedsiębiorstwami energetycznymi.

 

64. Utrzymanie porządku i czystości na terenach przylegających do ogrodów działkowych, jeśli obowiązek ten z mocy przepisów szczególnych nie ciąży na jednostkach organizacyjnych i osobach fizycznych innych niż ogrody działkowe.

 

65. Doprowadzenie do pracowniczych ogrodów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę oraz zapewnienie w ramach komunikacji publicznej potrzeb ogrodów działkowych.

 

66. Opiniowanie projektów prac geologicznych,

 

68. Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego,

 

69. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną

 

70. Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i przekazanie ich do schroniska. Prowadzenie rejestru właścicieli psów

 

71. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schroniskach.

 

72. Organizacja i nadzór nad pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi

 

73. Opracowanie „rzeczowej” części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadania będące we właściwości wydziału.

 

74. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadania należące do właściwości wydziału.

 

 

       5. Wydział Edukacji:

 

 a/  Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną
działalność wydziału:

 

-    Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

-    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,

-   Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej,

-   Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury,

-   Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu  działalności kulturalnej,

-   Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych,

-   Ustawa z dnia29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych,

 

 b/  Zadania:

  

          1. Opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

 

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego.

 

3. Podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych czy też niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

4. Wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego.

 

5. Opracowywanie regulaminu konkursu i powoływanie komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów oświatowych, kulturalnych i sportowych gminnych jednostek organizacyjnych.

 

6. Przedstawianie opinii w sprawie powoływania wicedyrektora.

 

7. Podejmowanie decyzji w sprawie uchwał rady pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora jednostki.

 

8. Wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom.

 

9. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej
o odwołanie dyrektora.

 

          10. Załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, i likwidowaniem szkoły, przedszkola.

 

11. Przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów.

 

12. Załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole.

 

13. Zatwierdzanie rocznego arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.

 

14. Dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektorów.

 

15. Opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

 

16. Wydawanie zezwoleń w sprawie indywidualnego nauczania ucznia.

 

17. Przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w przedszkolach i świetlicach szkolnych.

 

18. Kontrolowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego na terenie gminy.

 

19. Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie właściwego użytkowania zabytkowych obiektów.

 

20. Prowadzenie rejestru instytucji kulturalnych.

 

21. Wyrażanie opinii, co do celowości likwidacji instytucji kultury.

 

22. Współdziałanie ze stowarzyszeniami.

 

23. Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia odpowiednich środków na inwestycje w zakresie oświaty, kultury fizycznej i sportu.

 

24. Prowadzenie ewidencji obiektów / poza hotelami / świadczących usługi hotelarskie.

 

25. Prowadzenie ewidencji pół biwakowych funkcjonujących na terenie gminy.

 

26. Dokonywanie kontroli obiektów hotelarskich i innych świadczących powyższe usługi, wydawanie nakazów o wstrzymaniu świadczenia tych usług w przypadku nie spełniania ustawowych wymogów.

 

        6. Wydział Spraw Obywatelskich:

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność wydziału:

 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych

- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych,

- Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach i identyfikacji podatników,

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej,

-  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej,

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- Ustawa z dnia 21 lipca 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- Ustawa z dnia 24sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej,

- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych,

- Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych,

- Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku – prawo o zgromadzeniach,

- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku –  prawo działalności gospodarczej,

- Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi

-  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1991 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania,  powiatowego i wojewódzkiego  zespołu reagowania kryzysowego,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2000 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej, Szefów OC województw powiatów i gmin. 

           

b/ Zadania:

           

           1. Prowadzenie ewidencji ludności i rejestru wyborców w systemie kartotekowym
i komputerowym.

 

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.

    

       3. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

 

            4. Ustalanie zadań dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony,

 

5. Realizacja wniosków w zakresie wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,

 

6. W ramach współpracy z organami wojskowymi organizowanie akcji kurierskiej.

 

7. Udział w przygotowaniu rejestracji przedpoborowych, poboru oraz ich przeprowadzeniu.

 

8. Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek zastępczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny, oraz uznawanie żołnierzy za mających na utrzymaniu członków rodziny,

 9. Załatwianie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych oraz prowadzenie tajnej kancelarii.

 

10. Sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborczych, potrzeb organów.

 

11. Przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie całokształtu spraw związanych z tą problematyką.

 

12. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy.

 

13. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

14. Określanie dni, godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

 

15. Załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej.

 

16. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 

17. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy.

 

18. Planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej,

 

19. Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy,

 

20. Nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy,

 

21. Nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności.

 

22. Prowadzenie doraźnych kontroli okresowych treningów zgrywających.

 

23. Prowadzenie szkoleń w urzędzie w zakresie obrony cywilnej.

 

24. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

 

25. Nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej w zakładach pracy oraz załóg
w zakresie powszechnej samoobrony,

 

26. Opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy w zakresie OC w zakładach pracy.

 

27. Dokonywanie oceny stanu przygotowania OC i przedstawiania w tym zakresie wniosków szefowi OC.

 

28. Prowadzenie akcji ratunkowych w rejonach rażenia.

 

29. Opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC.

 

30. Utrzymywanie w stałej gotowości technicznej istniejących budowli ochronnych.

 

31. Planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem urządzeń specjalnych.

 

32. Zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom wodnym przed środkami rażenia.

 

33. Realizacja działań w zakresie zaciemniania i wygaszania oświetlenia w mieście, sołectwach, zakładach pracy.

 

34. Planowanie przedsięwzięć związanych z ochroną zakładów pracy oraz obiektów użyteczności publicznej przed działaniami środków rażenia.

 

35. Zaopatrywanie formacji OC w sprzęt techniczno-wojskowy, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

 

36. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką sprzętem w zakładach pracy.

 

37. Prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

 

38. Zapewnienie OSP środków, pomieszczeń, środków alarmowania i łączności, urządzeń przeciwpożarowych.

 

39. Zatrudnianie kierowców – konserwatorów bojowych wozów strażackich
w jednostkach OSP.

 

40. Prowadzenie kontroli okresowych statutowej działalności jednostek OSP.

 

41. Współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

42. Rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych i motopomp oraz wydawanie kart drogowych kierowcom i kart pracy motopomp, stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

43. Współpraca z wydziałami urzędu odpowiednio do kompetencji w zakresie utrzymania na odpowiednim poziomie infrastruktury przeciwpożarowej.

 

44. Prowadzenie spraw obronnych w urzędzie poprzez:

 

a.       realizację regulaminu organizacyjnego na czas „W”,

b.      realizację regulaminu stałego dyżuru,

c.       szkolenie obronne,

d.      opracowanie zestawu zadań obronnych,

e.       realizację planu zamierzeń obronnych,

f.        tworzenie zapasowych miejsc pracy

 

 

7. Wydział Organizacyjny:

           

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność wydziału:

 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy

- Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych,

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,

- Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej,

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

- Ustawa z dnia 21 lipca 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

-  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

-  Ustawa z dnia 14 grudnia  1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 

b/ Zadania:

 

            1. Obsługa gospodarcza urzędu.

 

2. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.

 

3. Przygotowywanie dyspozycji dla naczelników zainteresowanych wydziałów dotyczących realizacji uchwał Rady – odpowiednio do zakresu ich działania.

 

4. Gospodarowanie w porozumieniu z Wydziałem Finansowym funduszem płac.

 

5. Ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań
i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji Burmistrza.

 

6. Wykonywanie prac zleconych związanych z wyborami i referendum.


            7. Zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu, sekretarskiej Burmistrza i Zastępców Burmistrza.

 

8. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli.

 

           9. Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg, wniosków oraz indywidualnych spraw mieszkańców.

 

      10. Współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

 

          11. Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych / nie dotyczy dyrektorów szkół i przedszkoli /.

 

        12.   Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Urzędu.

 

            13. Prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników mianowanych.

 

        14.   Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów.

 

            15. Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz
i informacji dotyczącej pracowników urzędu.

 

16.   Inicjowanie organizowania kursów, szkoleń dla pracowników Urzędu.

 

17. Współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, w zakresie organizacji szkoleń.

 

18. Prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników.

 

19. Administrowanie siecią komputerową.

 

20. Prowadzenie archiwum Urzędu.

 

21. Zaopatrywanie pracowników Urzędu w materiały biurowe i środki czystości.

 

22. Sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak.


           23. Zlecanie wykonawstwa bieżących remontów i prowadzenie konserwacji budynku - siedziby Urzędu.

 

24. Prenumerowanie dzienników, czasopism oraz zakup wydawnictw specjalistycznych.

 

25. Obsługa urządzeń biurowych.

 

26. Prowadzenie wspólnie z Wydziałem Finansowym ewidencji środków trwałych.

 

27. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku.

 

28. Dekorowanie siedziby Urzędu z okazji świąt i rocznic.

 

29. Przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji.

           

           30. Dokonywanie ubezpieczenia środków transportu będących w dyspozycji Urzędu.

 

31.Przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.

 

32. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu informacji o ustanowieniu kuratora dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane.

 

33. Przyjmowanie ustnych oświadczeń – ostatniej woli spadkodawcy.

 

8.  Urząd Stanu Cywilnego

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność USC:

 

- Ustawa   z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego,

- Ustawa   z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

-  Ustawa   z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów,

 

b/ Zadania:

 

         1. Przyjmowanie oświadczeń o:

 

          a/   wstąpieniu w związek małżeński,

     b/ wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
z małżeństwa,

     c/ powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw

     d/ uznaniu dziecka,

     e/ uznaniu dziecka w przypadku grożącego niebezpieczeństwa

     f/  nadaniu dziecku nazwiska męża matki

     g/ wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego

 

        2. Powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu.

 

         3. Składanie na wezwanie sądu, urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

 

         4. Sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu
o oświadczenia składane w sposób określony w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, prowadzenie ksiąg aktów małżeństw i aktów zbiorowych.

 

     5. Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństw,

 

     6. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu
o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty.

 

7. Wydawanie wypisów i zaświadczeń.

 

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS.

 

9. Wydawanie zaświadczeń przy zawieraniu małżeństw kanonicznych.

 

10. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie
w księgach przypisów i wzmianek dodatkowych i powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg, wystawianie wypisów z ksiąg.

 

11. Przekazywanie 100-letnich ksiąg do archiwum państwowego.

 

12. Prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego.

 

13. Wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych, które są przewidziane
w prawie o aktach stanu cywilnego.

 

14. Korespondencja w sprawach merytorycznych z placówkami zagranicznymi.

 

9. Radca Prawny:

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących merytoryczną działalność RP:

 

-  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych,  

-     Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

-    Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych,

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

-  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy

 

b/ Zadania:

 

            1.  Udzielanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

 

2. Udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy.

 

3. Wskazywanie na uchybienia w działalności organów gminy i Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

 

4. Uczestniczenie w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

 

5. Wydawanie opinii prawnych dotyczących projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza.

 

6. Opiniowanie zawarcia długoterminowych umów, nietypowych, z kontrahentem zagranicznym oraz dotyczących   przedmiotu znacznej wartości.

 

7. Opiniowanie zgodności z obowiązującym prawem decyzji Burmistrza dotyczących rozwiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi.

  

8. Występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed organami orzekającymi.

 

9. Udzielanie opinii prawnych w sprawach skarg i wniosków.

 

     10. Prowadzenie zbioru publikacji prawnych.

 

 

 10. Komenda Straży Miejskiej:

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych regulujących działalność Straży:

 

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych,

-    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności,

-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 1998 roku w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne,

           

b/ Zadania:

 

           1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

 

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 

3. Współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

 

4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

 

5. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

 

6. Informowanie o stanie i rodzajach zagrożeń, współdziałanie w tym zakresie
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 

7. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.

 

                                                           

    11. Samodzielne stanowisko d/s kontroli:

        

          Zadania:

 

          1. Opracowywanie planów kontroli i przedkładanie Burmistrzowi do akceptacji.

         

          2. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym planem.

         

         3. Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli i zawieranie w nich ustaleń dotyczących przyczyn niedociągnięć oraz osób odpowiedzialnych za ich spowodowanie.

         

           4. Opracowanie propozycji zaleceń pokontrolnych.

         

           5. Dokonywanie kontroli sprawdzającej.

  

    12. Biuro Rady Miejskiej

 

a/ Wykaz podstawowych aktów normatywnych dotyczących merytorycznej działalności Biura:

 

-   Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

-   Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

-   Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

-  Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

 

b/ Zadania:

 

           1. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do parlamentu, Rady Miejskiej i innych organów.

 

2. Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno - prawna Rady Miejskiej i jej organów przy współpracy z Radcą Prawnym, a w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestrów uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych, przekazywanie ich Burmistrzowi Miasta
i Gminy.

 

3. Zapewnienie prawidłowego przygotowania przez odpowiedzialnych pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji.

 

4. Przekazywanie uchwał Rady Miejskiej:

  

   a/  Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (w imieniu Burmistrza),

   b/   Burmistrzowi,

 

5. Sprawowanie obsługi przypisanych organów działających przy Radzie Miejskiej
o charakterze stałym lub czasowym.

 

6. Udział w opracowywaniu projektów działania Rady na okres kadencji, rocznych
i okresowych planów pracy Rady i jej organów oraz informowanie zainteresowanych
o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów.

 

7. Udział w opracowywaniu uchwał Rady Miejskiej.

 

8. Współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych uchwał, przepisów prawa miejscowego, koordynacji planów kontroli realizacji uchwał oraz współuczestniczenia w czynnościach kontrolnych organów kontroli państwowej i społecznej.

 

9. Prowadzenie ewidencji radnych oraz czuwanie nad zabezpieczeniem ich praw.

 

         10. Opracowywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady informacji, ocen, wniosków dla potrzeb Rady, oraz innych organów,

 

       11. Opracowywanie planów spotkań radnych z wyborcami oraz dyżurów radnych, dla przyjmowania wniosków, uwag i skarg wyborców.


          12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłoszonych w czasie dyżurów Przewodniczącego Rady oraz radnych a także tych, które wpływają na adres Rady Miejskiej lub jej organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy.

 

          13. Podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady i jej organy czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady Miejskiej z organizacjami działającymi na terenie Gminy. Współdziałanie w zakresie ustalonym przez Przewodniczącego Rady w planowaniu i organizowaniu konsultacji społecznych oraz podawaniu ich wyników do publicznej wiadomości.

 

         14. Udział w przygotowywaniu projektów wystąpień ze strony Rady Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących komisji do instytucji i organizacji w sprawach dotyczących działania Rady i jej organów.

 

          15. Organizowanie i obsługa narad, spotkań zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

          16. Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem mandatów radnych, zmianami
w składzie osobowym Rady lub jej organów.

 

      17. Upowszechnianie w mediach informacji o działalności Rady.

 

     18. Udział w zakresie zleconym w organizowaniu przez Radę uroczystych obchodów świąt państwowych i lokalnych.

 

      19. Wykonywanie innych prac zleconych przez Przewodniczącego Rady.

 

 

 

Rozdział VI

Zasady dotyczące podpisywania pism i decyzji

 

  § 18.1. Do osobistej aprobaty i podpisu Burmistrza zastrzeżone są w szczególności:

a.       sprawy określone w Statucie Gminy,

b.      wykonawstwo zadań wynikających z przepisów ustaw, rozporządzeń, uchwał,
i zarządzeń Rady Ministrów oraz uchwał Rady Miejskiej,

c.       sprawozdania, informacje i inne materiały wnoszone pod obrady Rady Miejskiej,

d.      kierunki realizacji zadań wynikających z uchwały budżetowej i zadań rzeczowych,

e.       odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

f.        informacje składane Radzie Miejskiej,

g.       korespondencja do parlamentarzystów,

h.       korespondencja do władz i organów centralnych, instytucji kościelnych,
politycznych i związkowych,

i.         korespondencja reprezentacyjna,

j.        odpowiedzi na wniesione uprzednio przez mieszkańców skargi i wnioski,

k.      decyzje dotyczące etatów, funduszu płac, funduszu nagród, funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie ,

l.         nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,

ł.    przyznawanie premii kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,

m.     programy poprawy sytuacji finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,

n.       wnioski dotyczące zmian organizacyjnych w gminnych jednostkach organizacyjnych,

o.      wstrzymanie decyzji kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

r.   akcje zwalczające skutki klęsk żywiołowych,

s.   sprawy wynikające ze sprawowania funkcji szefa obrony cywilnej,

        t.    plany kontroli,

             

    2. Niezależnie od spraw określonych w pkt 1 do podpisu i aprobaty Burmistrza zastrzega się następujące sprawy:

 

a.       nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami Urzędu,

b.      przyznawanie nagród pracownikom i udzielanie kar,

c.       system szkolenia i dokształcania pracowników,

d.      przyznawanie ryczałtów za używanie samochodu prywatnego na terenie gminy do celów służbowych,

e.       powoływanie komisji inwentaryzacyjnej,

f.        wnioski dotyczące zmian w podziale administracyjnym miasta i gminy,

g.       podpisywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia - w miejscu i poza miejscem sprzedaży,

h.       przedsięwzięcia finansowe w zakresie działalności promocyjnej Gminy, których koszt przekracza 300 zł,

i.         zawieranie umów na wykonawstwo inwestycji,

j.        wyrażanie zgody na najem lokalu mieszkalnego przez członka rodziny
w przypadku śmierci najemcy,

k.      występowanie z wnioskiem o przyznanie medalu „ Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,

l.    zatwierdzanie kierunków  szkolnictwa zawodowego na terenie Gminy,

ł.  postępowanie administracyjne w sprawie rodziców dzieci nie realizujących obowiązku szkolnego,

m.  przyznawanie nagród dyrektorom i nauczycielom,

n.   powoływanie i odwoływanie Miejsko-Gminnego Komendanta OSP,           

 

         § 19. Osobistego podpisu Burmistrza i kontrasygnowania przez Skarbnika wymagają sprawy związane z zarządzaniem mieniem gminnym.

 

        § 20. 1. Przedstawiane do podpisu Burmistrza pisma muszą być uprzednio zaparafowane na wszystkich kopiach przez Naczelnika zainteresowanego wydziału oraz posiadać inicjały imienia i nazwiska pracownika, który przygotował opracowanie.

 

2. Zastępcy Burmistrza lub Sekretarz w ramach udzielonych im uprawnień przez Burmistrza mogą podpisywać pisma dotyczące merytorycznej problematyki realizowanej przez nadzorowane komórki organizacyjne.

 

           § 21. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Naczelnik z upoważnienia Burmistrza. Zakres spraw, o których wyżej mowa określa Burmistrz.

 

           2. Kierownik USC wydaje i podpisuje decyzje administracyjne, które są przewidziane w prawach o aktach stanu cywilnego.

        

            3. W razie nieobecności Naczelnika decyzje podpisuje Burmistrz lub jeden
z jego Zastępców.

 

            4. Korespondencję dotyczącą spraw wynikających z pozostałego zakresu działania wydziału podpisuje Naczelnik.

 

5. Inne dokumenty w wyniku, których powstają zobowiązania pieniężne podpisuje Skarbnik lub osoba przez niego upoważniona.

 

           § 22. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kpa, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

          

           2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

Rozdział VII 

Organizacja czasu pracy Urzędu

 

§ 23. 1. Limit czas pracy pracowników Urzędu wynosi 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

 

           2. Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, a wszystkie soboty są wolne od pracy.

 

3. Burmistrz, Zastępcy oraz Sekretarz przyjmują klientów w ramach skarg i wniosków w ustalonym odrębnie czasie pracy - podanym do powszechnej wiadomości.

 

            § 24. Pracownicy zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności.

 

 

Rozdział VIII

Organizacja działalności kontrolnej Urzędu

 

 

             § 25. 1. W Urzędzie funkcjonuje  kontrola zewnętrzna oraz wewnętrzna.

 

          2. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: Burmistrz, jego Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik, Radca Prawny, Kierownicy komórek organizacyjnych, oraz audytor wewnętrzny.

        

         3. Rodzaje kontroli wewnętrznej:

       

            1. kontrola wstępna – badanie projektów:

 

  a/ aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza lub Radę Miejską,

  b/ umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań,

 

                Powyższą kontrolę wykonuje Radca Prawny,

 

           2. kontrola bieżąca – badanie czynności i operacji w toku ich wykonywania na stanowisku pracy,

      

           3. kontrola następna – badanie stanu faktycznego i dokumentacji ilustrującej wykonane czynności.

 

   § 26. 1. Zewnętrzną kontrolę wykonują w ramach przyznanych pełnomocnictw:

       

            a/ Skarbnik,

            b/ Naczelnicy wydziałów.

            c/ audytor wewnętrzny,

 

            2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 prowadzi się w oparciu o sporządzony przez kontrolujących kwartalny plan zatwierdzony przez Burmistrza plan kwartalny,

 

            3. O wynikach przeprowadzonych kontroli kontrolujący informują Burmistrza poprzez przedłożenie protokołów pokontrolnych.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 

   § 27. Integralną częścią niniejszego regulaminu są następujące załączniki:

 

          Nr 1   -  Schemat Organizacyjny Urzędu

          Nr 2   -  Tryb przyjmowania i załatwiania interpelacji i wniosków radnych

          Nr 3   -  Organizacja przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie

          Nr 4   -  Zasady i tryb postępowania przy opracowaniu i wydawaniu aktów prawnych,       

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/22 14:25:58
Redaktor: Administrator