Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


 


Znak:BP.6740.4.2012.JJ                  


OBWIESZCZENIE


STAROSTY KONECKIEGO


Z DN. 27.02.2012r.


Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z późn. zm.),


Starosta Konecki


 


zawiadamia, że na wniosek Gminy Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie z dnia 09.01.2012r. wydał decyzję w sprawie zmiany ostateczną decyzję Starosty Koneckiego znak: BP.AK.7351-474/06 z dnia 12.04.2007 r., o pozwoleniu na :


1. Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwara, Końskie obręb 2 i 3 (kategoria obiektu budowlanego XXVI),


2. Budowę pompowni sieciowych wraz z drogami dojazdowymi do pompowni i zasilaniem pompowni w energię elektryczną (kategoria obiektu budowlanego XXX),


3. Przebudowę drogi gminnej (kategoria obiektu budowlanego XXV) w miejscowości Pomyków do drogi krajowej nr 42, polegającą na:


- doprowadzeniu do jednolitej szerokości jezdni 5,0 m,


- wykonaniu nawierzchni asfaltowo-betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego,


- budowie chodnika z kostki betonowej,


- budowie cieku odwodnieniowego z elementów betonowych,


na działkach numer:


Obręb Nr 11-Górny Młyn, jednostka ewidencyjna – Końskie obszar wiejski


14, 15, 91, 96, 28 , 19/3, 19/2, 20, 21/4, 85, 77, 110, 122/2, 38/2, 41/2, 47/2, 4814, 54, 55, 53/1, 78, 81, 113, 116, 126, 136/1, 136/2, 138, 139, 87/2, 88/1, 89/3, 82/1, 125/1, 124/2, 92, 114/1,24/2, 25/2, 102, 69, 71, 88/3, 94, 133/1, 76 119,72,73, 37/2.


Obręb Nr 32- Pomyków, jednostka ewidencyjna – Końskie obszar wiejski


219, 234/3, 405/1, 404/1, 393, 387, 386/1, 246, 244, 374/1, 198, 221, 235/13, 385/3, 385/1, 384, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 371/1, 371/3, 371/4, 372, 373, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 364, 365, 366, 367, 368, 369/4, 370, 358, 359, 234/19, 234/14, 234/11, 234/9, 234/7, 234/5, 235/11, 235/8, 235/2, 235/4, 235/5, 236, 237/2, 238, 239/1, 239/2, 233, 234/1, 234/2, 226, 228, 230, 223/4, 224, 225/1, 210, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 217, 512, 201/1, 202/1, 203/1, 205, 206, 207/2, 183, 200, 231, 162, 163, 259, 273, 103, 104, 105, 106, 107, 108/1, 108/4, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2,112, 113, 114/1, 114/3, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/3, 126/1, 127, 289, 290, 347/1, 347/2, 349, 350, 351, 352, 354, 266, 281/1, 282, 274/1, 278, 280/1, 249, 251, 263, 265, 264, 268, 269, 271, 272, 248, 250, 253, 255, 348, 258, 235/1, 223/3, 223/1, 385/9, 355, 356, 357, 235/9, 407, 204/1, 126/2, 254, 220/2, 218,138, 143, 175, 174, 256, 257, 277/1, 213, 374/2 ,42/2, 44,45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 46/4, 46/5, 157/1, 197/3, 252, 276, 291, 404/3, 30, 24, 39, 40, 41/1, 42/1, 85, 86, 87, 88, 100/2, 100/4, 100/5, 139, 140 141, 142, 147, 159, 160, 164/2, 165, 166, 167, 176, 177, 178, 179, 214, 220, 225, 234/10 234/4, 235/23, 235/22, 363, 369, 374, 404/2, 408, 43, 222, 247, 372, 394, 220/1.


Obręb Nr 30- Piła, jednostka ewidencyjna – Końskie obszar wiejski


26, 32, 58, 68, 44/3, 44/4, 43, 27/3, 28/1, 65/2, 66/1, 6911, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 72, 73/1, 75, 76/1, 76/2, 78, 79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 81/3, 81/4, 44/1, 45, 64, 67,196, 198, 200, 202, 209, 212, 214, 218/1, 224, 227, 230, 60, 62, 63, 106/1, 107, 108,109, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 125, 146/1, 148, 150/1,159, 156, 158, 161, 164, 167, 169, 173, 175, 178, 183, 185/1, 192, 194, 246, 454, 353, 553, 379, 380, 385, 413/2, 414, 425/1, 432/2, 435, 437, 443/1, 23 1/1, 166, 168, 191/1, 377, 334, 358, 375/1, 304/2, 310/1, 310/2, 317/4, 317/5, 317/7, 316, 323/1, 83, 85,97/2, 98, 101/1, 104/1, 470/1, 471, 472/1, 473, 474, 475, 476/2, 477/1, 478/2, 479/2,480,492,493/1,495/3, 448/1, 482, 539, 479/1, 237/2, 61, 57/1, 176, 172, 127, 163,165,86,395,118/2,27/2,537,323/2,459/1, 460, 463/1, 441/1, 476/1, 488, 244, 396, 426, 95, 96, 171, 184, 188, 245, 386, 427, 430, 433/2, 485, 490, 536, 243/1, 478/1, 94/1, 16, 44/7, 17, 20/1205, 20/1,206, 20/1207, 28/1202, 28/1204, 28/1208, 28/1211, 28/1212, 28/1215, 28/1216, 28/1217, 31, 44/7, 57/8, 57/11, 65/1, 95/1, 118/5, 153/1,186/2, 203, 220/2, 245/1, 263, 310/3, 317/2, 352, 354, 395, 437, 441/1, 537, 541, 542, 543, 548, 549, 552, 553/1, 558, 59, 77, 97/2, 106/2, 123, 189, 216/2, 456, 465/1, 466/1, 467/1, 20/1202, 325.


Obręb Nr 16- Koczwara, jednostka ewidencyjna – Końskie obszar wiejski


104/5, 46/3, 91/3, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 94/2, 30/1, 55, 31/4, 37, 89, 20/1, 20/2, 29/1, 10 5/2, 56/1, 57, 59/1, 95, 96/1, 99/1, 99/2, 64, 67, 102/1, 102/2, 104/1, 70/2, 61/2, 61/1, 59/3, 56/2, 15/1,46/2, 32/1, 100/3, 13/1, 85/6, 87, 115, 116/1, 117, 118, 119/2, 112, 82, 84, 85/5, 97, 12/2, 12/4, 66/1, 77, 101/2, 101/4, 83, 60/1, 60/2, 62/1, 35, 12/128,27/4,72,31/1,98,90/1,70/2,28/2,11,51,90/2,91/1,117/1, 12/3,27/3,28/1,30/2, 93/1.


Obręb Nr 3, jednostka ewidencyjna – Końskie miasto


1946, 1463, 1942, 1925/1, 1925/2, 1371, 1461/2, 1462, 1464, 1924, 1925, 1941/4, 1944/2,1944/1.


Obręb Nr 2, jednostka ewidencyjna – Końskie miasto


5376/1


w części dotyczącej zatwierdzonego projektu budowlanego, obejmującego:


- zmianę trasy kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kamionkowych Ø 200mm na odcinku od Po 49 do Po 49.2 o długości -61,70m,


- zmianę trasy kanału sanitarnego tłocznego z rur PEHD Ø 110mm o długości -77,50m, 


na działkach o nr ewid. 404/3, 405/3 i 405/4 w obrębie ewidencyjnym Pomyków,  w jednostce ewidencyjnej Końskie – obszar wiejski.


 


Stosownie do art. 49 kpa. po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaję się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.


             Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2, pokój 201 w godz. 7.30 – 15.30.


Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od jej doręczenia w sposób określony wyżej.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/05 12:06:41
Redaktor: Administrator