Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: RGG.6840.28.2011.IG                                                         Końskie, dnia 02.04.2012 r.    

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

w ha

Dokument

własności

Cena nieruchomości *

Forma zbycia

nieruchomości

1.

Końskie

ul. Akacjowa

5857/1

0,0160 

KW 34311

17.035,50 zł

bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Majora Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej uchwalonym  Uchwałą Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 roku przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają  nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 14 maja 2012 roku.  

 

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 23 kwietnia 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej.

  

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 116.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/04/02 13:31:20
Redaktor: Administrator