Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Znak: RGG.6840.25.2011.IG                                                       Końskie, dnia 07.05.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Końskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Końskich.  

Informacja o w/w nieruchomościach w formie wykazu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 w dniach od 14 marca 2012 roku do dnia 13 kwietnia 2012 roku. Niniejszy wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie a ogłoszenie o nim zostało zamieszczone w prasie.

 

Lp.

Położenie

Nr działki,

pow. działki w ha

Cena

wywoławcza
w złotych

Minimalne

Postąpienie

w złotych

Wadium

w złotych

1.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/19
 o pow. 0,0025 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce  nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

 

6.800,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

2.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/20
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

3.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/21
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

4.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/22
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

5.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/23
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

6.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/24
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

7.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/25
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

8.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/26
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

9.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/27
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

10.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/28
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

11.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/29
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

12.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/30
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

13.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/31
 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

14.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/32
o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

15.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/33
o pow. 0,0025 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.800,00 zł

 

 

70,00 zł

 

 

700,00 zł

 

16.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/48
o pow. 0,0081 ha

oraz udział wynoszący 3/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

 

21.800,00 zł

 

 

220,00 zł

 

 

2.000,00 zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

 

Działki oznaczone numerami: 5779/19, 5779/20, 5779/21, nr 5779/22, nr 5779/23, nr 5779/24, nr 5779/25, nr 5779/26, nr 5779/27, nr 5779/28, nr 5779/29, nr 5779/30, nr 5779/31, nr 5779/32, nr 5779/33, są przeznaczone do zabudowy garażowej, natomiast działka oznaczona nr 5779/50 stanowi drogę dojazdową do garaży.

Dla działek oznaczonych numerami od 5779/19 do 5779/33 Sąd Rejonowy  w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00033109/0. Natomiast dla działki oznaczonej nr 5779/50 Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00039971/5.

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Mjr Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej uchwalonym Uchwałą  Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. zmieniony uchwałą Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. przedmiotowe działki położone są na terenie obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże.

Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r.  Nr 54 poz. 535 ze zm.).

 

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższych nieruchomości odbędzie się dnia 12 czerwca 2012 roku o godz. 11:00
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich przy ul. Mieszka I-go 4

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie

Nr rachunku 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia  8 czerwca 2012 roku.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w takim terminie, by kwota znalazła się na podanym koncie do dnia  8 czerwca  2012 roku.

 

·         Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

·         Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot wpłacający wadium lub jego pełnomocnik. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną niezbędne jest okazanie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożyć należy komisji pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

·         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

·         Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Końskich – 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

·         Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

·         Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.  Nr 207 poz. 2108).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 16, tel. 041/372-32-49 wew. 116.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/07 12:29:01
Redaktor: Administrator