Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Znak: RGG.6840.09.2011.IG                                                     Końskie, dnia 07.05.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Końskie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich.  

Informacja o w/w nieruchomości w formie wykazu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 w dniach od 15 marca 2012 roku do dnia 13 kwietnia 2012 roku. Niniejszy wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie a ogłoszenie o nim zostało zamieszczone w prasie.

 

Lp.

Położenie

Nr działki,

pow. działki w ha

Cena

wywoławcza
w złotych

Minimalne

Postąpienie

w złotych

Wadium

w złotych

1.

Końskie

ul. Wojska Polskiego

 

działka  nr 4924/2
 o pow. 0,0670 ha

 

84.400,00 zł

 

 

850,00 zł

 

 

8.000,00 zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

 

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy  w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00022742/9.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej uchwalonym uchwałą Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. zmieniony uchwałą Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r., działka o nr ewidencyjnym 4924/2 w Końskich, położona jest licząc od jej granicy północnej w kierunku południowym na głębokość ok. 4m pod drogę zbiorczą, następnie ok. 36m pod zabudowę usługową jako przeznaczenie podstawowe oraz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie uzupełniające z tym, że przeznaczenie podstawowe i uzupełniające może być realizowane łącznie lub samodzielnie; w przypadku łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w ramach jednego budynku, mieszkania mogą być lokalizowane wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji budynku, pozostała część działki przeznaczona jest pod drogę dojazdową.

 

Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r.  Nr 54 poz. 535 ze zm.).

 

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się dnia 12 czerwca 2012 roku o godz. 10:00
w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich przy ul. Mieszka I-go 4

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie

Nr rachunku 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia  8 czerwca 2012 roku.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w takim terminie, by kwota znalazła się na podanym koncie do dnia  8 czerwca  2012 roku.

 

·         Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

·         Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot wpłacający wadium lub jego pełnomocnik. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną niezbędne jest okazanie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożyć należy komisji pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

·         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

·         Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Końskich – 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

·         Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

·         Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.  Nr 207 poz. 2108).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 16, tel. 041/372-32-49 wew. 116.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/05/07 12:34:28
Redaktor: Administrator