Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                              Końskie, 03.04.2012 r.

                 KOŃSKIE

ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

 

UKO. 6220.12.2011.SF

OBWIESZCZENIE

 

O PONOWNMYM UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

 

        Na podstawie art. 30, 33 ust.1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

iż w związku z postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcie o nazwie: „Budowa stacji paliw płynnych  z LPG, wiatą i kontenerem kasowym z instalacjami wewnętrznymi tj. Elektryczną wod. – kan  i  C.O., teletechniczną, wentylacyjną i odgromową oraz parkingów z 13 miejscami postojowymi, dróg wewnętrznych i utwardzeń wraz z instalacjami zewnętrznymi: kanalizacją sanitarna i deszczową, instalacjami technologicznymi stacji zlokalizowanych w Końskich przy ul. Warszawskiej, działka o nr ew. 975/15” dla którego jest prowadzona ocena oddziaływania na środowisko, został wyznaczony ponowny termin dla udziału społeczeństwa w przedmiotowej sprawie, z powodu licznych uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie informuje wszystkich zainteresowanych o ponownej  możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 04.04.2012r do 24.04.2012r.

 
            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 11.03.2011r firmy KROKUS Sp. z o.o. Poznań, ul. Janikowska 33, którą reprezentuje pełnomocnik Przemysław Sendecki, Biuro Projektowe „Konstruktor”, 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26.

            Zgodnie z art.79 ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Burmistrz Miasta i Gminy Końskie jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska   w Kielcach.

            Zgodnie z art.34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu ( w siedzibie Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznych bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi   lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie  z art.35 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Końskie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                BURMISTRZ MIASTA I GMINY

                                                                  KOŃSKIE

                                                                /-/ Michał Cichocki

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/04/04 09:36:47
Redaktor: Administrator