Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: RGG.6840. 01. 2012 r. SM.                                              Końskie, dnia 12.04.2012 r.

 

WYKAZ

    NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie  podaje  do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości położonych na terenie wsi, stanowiących własność Gminy Końskie przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działek

Pow. działek  ha

Dokument

własności

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Rodzaj użytku

Cena

nieruchomości złotych

1.

Nieświń

978

 

0,27

KI1K/00012834/8

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w terenach rolnych

Nieruchomość  niezabudowana

3.830,00

 

 

2

Nieświń

1291/3

0,0080

KI1K/000036598/5

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest  w terenie o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej, na zasadzie kontynuacji i uzupełnienia

Nieruchomość niezabudowana

2.546,10 wraz z podatkiem Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają  nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie sześciu tygodni tj. do dnia  25 maja 2012 roku.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 4 maja 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 117.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/04/17 08:48:52
Redaktor: Administrator