Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Znak: RGG.6845.60.2012.MS.                                             Końskie, dnia 18.04.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

  

o  przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości  położonej  na terenie miasta  Końskie przy ulicy Kiepury, przeznaczonej pod parking całodobowy.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej na terenie miasta Końskie. Informacja  o nieruchomości w formie wykazu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 w dniach od 26. 03.2012 roku do dnia 18.04.2012 roku. Niniejszy wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie a ogłoszenie o nim zostało zamieszczone w prasie.

 

Przedmiotem przetargu są części działek oznaczone w ewidencji gruntów nr 6251/1, 5047/2, 6254 o pow. 0,39 ha położone w Końskich przy ul. Kiepury  nr 3, będące własnością Gminy Końskie.

 

Opis nieruchomości: parking wyposażony:

 

-           w drogi  o nawierzchni asfaltowej            o pow.    982 m2

-           stanowiska postojowe z kostki brukowej o pow.  1252 m2

-     tereny zieleni na parkingu                         o pow.  1666 m2

 

Ogrodzenie, stróżówka, przyłącze elektryczne, szlaban podnoszony będące nakładem na w/w nieruchomości stanowią własność poprzedniego dzierżawcy, za które Gmina Końskie nie ponosi odpowiedzialności materialnej.

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego ( miesięczna) wynosi -  2.510,00 złotych – brutto.

 

Minimalne postąpienie w cenie  wynosi                                         -     30,00 złotych

 

Wadium                                                                                             -   500,00 złotych

 

Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r.  Nr 54 poz. 535 ze zm.).

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

  Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie powyższej nieruchomości odbędzie się dnia 23 maja  2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pokój nr 15.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie

Nr rachunku 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia  19 maja  2012 roku.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w takim terminie, by kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 19 maja 2012 roku.

 

 

·         Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

 

·         Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot wpłacający wadium lub jego pełnomocnik. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną niezbędne jest okazanie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożyć należy komisji pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

·         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

·         Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.  Nr 207 poz. 2108).

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 16, tel. 041/372-32-49 wew. 117.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/04/18 13:22:49
Redaktor: Administrator