Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Końskie dnia,18.04.2011 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

                 KOŃSKIE

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 54  ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie  w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu, oraz dokumentacji dotyczącej przeprowadzonej oceny, w dniach od 26.04.2012 do dnia 28.05.2012 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 – pok. 18 w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.05.2012r. od godz. 1200  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich – sala konferencyjna (pok. 18)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  lub  nazwy  jednostki  organizacyjnej   i  adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w  nieprzekraczalnym terminie  do  11.06.2012 r.

 

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 11.06.2012 r w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                              Końskie

 

                                                                                                         Michał Cichocki

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/04/18 14:37:41
Redaktor: Administrator