Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Znak: RGG.6840.05.2011.MB

Końskie 13.02.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
 w Końskich przy ul. Pocztowej 2/1 z pomieszczeniem przynależnym oraz  udziałem
w częściach wspólnych i działce gruntu pod budynkiem

            Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Pocztowej 2 oznaczonego numerem 1. Wykaz dotyczący przeznaczenia przedmiotowego lokalu do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie w dniach od 22 listopada 2011 roku do dnia 13 grudnia 2011 roku. Niniejszy wykaz został opublikowany również na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Końskie i ogłoszenie o nim zostało zamieszczone w prasie.

 

Położenie

Powierzchnia

nieruchomości

Nr  działki

Pow. działki w m²

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium w zł

Minimalne postąpienie w zł

Końskie

ul. Pocztowa 2/1

 

Pow. uż. lokalu

43,90 m²

pow. pomieszczenia przynależnego

3,90 m²

Łączna powierzchnia to 

47,80 m²

Udział 4780/46900 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu po budynkiem oznaczonej nr 5010

0,0570 ha

18296

80.000,00 złotych

8.000,00 złotych

800,00

złotych

 

*O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek.

 

Z nieruchomością związany jest udział w 4780/46900 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem

  lokal mieszkalny wyposażony jest w sieć elektryczną, brak jest kanalizacji

  teren na którym znajduje się lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, kanalizacyjną sieć telefoniczną;

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XIV/88/2007 z dnia 25 września 2007 roku teren na którym usytuowany jest lokal mieszkalny położony przy ul. Pocztowej 2 ma przeznaczenie jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – 4MW/U.

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 21 marca 2012 roku o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, sala nr 18

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

     Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłaty wadium w kwocie           zł należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w  Końskich Nr rachunku 41124044161111000049570265 – Bank PEKAO SA do dnia 15 marca 2012 roku

    Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy  na w/w  konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

     Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot wpłacający wadium lub jego pełnomocnik:

    w przypadku osób prawnych - posiadający przy sobie stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty i oryginał dowodu wpłaty,

    w przypadku osób fizycznych – pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny                                                              sprzedaży nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich –  41124044161111000049570265 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

    Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając ten fakt niezwłocznie
do publicznej wiadomości.    

Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z dnia 22 września 2004 roku).

Informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 16, tel 041/372-34-09 lub 041/372-32 - 49 wew. 116 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.umkonskie.pl

 

 

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich informuje, że lokal położony w Końskich przy ul. Pocztowej 2/1 przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego będzie możliwy do obejrzenia w dniach 1 – 2 marca 2012 roku w godzinach 10-12

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/16 10:25:44
Redaktor: Administrator