Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Znak: BP.6740.210.12.2011.RS

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY KONECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Starosta Konecki

zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.11.2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Końskie ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie działającego przez pełnomocnika P. Mirosława Karolaka „eMWu KAROLAK”, ul. Jana III Sobieskiego 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski została wydana decyzja znak: BP.6740.210.12.2011.RS w dniu 01.02.2012r. w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie”

 

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji wykonana zostanie droga gminna – klasy D - od km 0+015,15 do km 1+452,37.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje nieruchomości w liniach rozgraniczających oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

- w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Końskie – miasto: 3219 (3219/1, 3219/2), 3220 (3220/1, 3220/2), 3223, 4248

- w obrębie 26, jednostka ewidencyjna Nowy Kazanów: 962, 963, 964 (964/1, 964/2), 965 (965/1, 965/2), 966 (966/1, 966/2), 967,

- w obrębie 42, jednostka ewidencyjna Stary Kazanów: 1296,

- w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Brody: 45,

- w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Modliszewice: 324/1201 (324/1203, 324/1204), 326/5894 (326/5895, 326/5896),

- przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi

- w nawiasie podano numery działek po podziale

- pogrubionym drukiem zaznaczono numery działek przeznaczonych pod inwestycję, powstałe w wyniku podziału nieruchomości

Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości, określa termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, ustala obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Gminy Końskie z dniem, w który decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuję odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwolenie  na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż   w terminie 30 dni, w którym decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększy się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z Burmistrzem Miasta i Gminy Końskie  ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2, pokój 201 w godz. 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku).

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od jej doręczenia w sposób określony wyżej.

Stosownie do art. 49 kpa. po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które ukaże się/ukazało się w prasie lokalnej (tj. „Echu Koneckim” w dniu 10.02.2012r.), zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich i w Starostwa Powiatowego w Końskich w dn. 03.02.2012r., a także zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Końskich w dn. 03.02.2012r. zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy nie jest obowiązkowe.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/17 11:33:01
Redaktor: Administrator