Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XII/130/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2012 oraz uchwałą Nr XII/129/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

ogłaszam nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

 

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012, w zakresie:

1)      przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dot. poniższych zadań:

a.       Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

b.      Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie miasta i gminy Końskie.

c.       Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.

d.      Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze: kulturalno-turystycznym, edukacyjno-artystycznym oraz sportowym.

2)      wypoczynku dzieci i młodzieży dot. zadania:

a.   Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
                    oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy
                    Końskie.

 

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

1)      nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie,

2)      nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

3)      korzystają z pełni praw publicznych,

4)      posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

 

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w terminie do dnia 24 lutego 2012r. do godz. 12.00

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

 

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich – pok. nr 1, tel. 41 372 69 20 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.pl, bip.umkonskie.pl (w zakładce: informacje i ogłoszenia) oraz www.mgops-konskie.pl (w zakładce GKRPA)

Pliki do pobrania:
       zarz_47_2012_z_zalacznikami.doc

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/17 12:42:43
Redaktor: Administrator