Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 190 z 2008r. poz.1227 z późn. zm.), art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623) informuję się, że

 

STAROSTA KONECKI

wydał decyzję Nr BP.6740.5.2012.KC w dniu 15.02.2012 r.

 

w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Nr BP.JJ.7351-23/09 z dnia 26.02.2009r. dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu budowlanego XXX) i deszczowej (kategoria obiektu budowlanego XXVI) oraz odbudowy nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych w miejscowości Rogów wydanej przez Starostę Koneckiego w części objętej projektem zamiennym i zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w zakresie zmian obejmujących zmianę trasy kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kamionkowych 0200 mm na odcinku od SI do S5 o długości 124,0 m na działkach 680/1, 682 i 683 w obrębie ewid. 36 Rogów jednostka ewid. Końskie obszar wiejski, zmiana przebiegu przewodu zlokalizowana jest przy granicy z działką o nr ewid. 684. Decyzja Starosty Koneckiego o pozwoleniu znak: BP.JJ.7351-23/09 z dnia 26.02.2009r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami przydomowymi i przyłączami elektrycznymi oraz kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami deszczowymi, oczyszczalnią wód deszczowych oraz wlotem do rzeki Czystej (kategoria obiektu budowlanego XXX) obejmowała działki o nr ewidencyjnych: 390; 173/2; 397; 398; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 417; 418; 420; 422; 424; 426; 294; 428/1; 429; 432/1; 433; 434; 436; 1181; 1189; 1041; 1044; 1045; 1046; 1047; 1049; 307; 340,1142; 387; 388; 389; 1038; 384; 370; 368; 354; 353/1; 353/2; 353/3; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 450; 479; 496/1; 496/2; 480; 669; 481; 482; 666; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 497; 498/1; 501; 503; 504/1; 505; 507; 508/1; 509/1; 509/2; 511; 513; 514; 517; 518; 547; 551; 559; 560; 561; 562; 564; 566; 568; 569; 571; 572; 573; 578; 579; 580; 581; 582; 555; 556; 563; 567; 570; 565; 554; 611; 610; 608; 601; 584; 641; 646; 1098; 640; 1037; 643; 648; 679; 742; 680/1; 681; 680/2; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 693; 545; 400; 1040; 1043; 1266; 1267; 1048; 1060; 1061; 1062; 524; 527; 528; 1068; 1069; 1070; 1071; 1072; 1066; 1073; 1074; 1076; 1078; 1077; 1100; 1107; 1108; 1110/3; 1111; 1113; 1115; 1117; 1118/2; 1120; 1122; 1124; 1126; 1130; 1131; 1135; 1136; 1134; 1139; 1141; 1144; 1140; 1085; 1081; 1084; 1095; 1173; 1174; 1175; 1183; 1184; 1185; 1177/3; 1194; 1192; 1197; 1198; 1202/1; 1203; 1208/1; 1212; 1182; 1190; 1196; 1200; 1206; 1205; 1215; 1214; 1220; 1217; 1221; 1222/1; 1222/2; 1222/3; 1225; 1226; 1227; 1224; 1228; 1232; 1233; 1229; 1239; 1238; 1243; 869/1; 1153; 1150; 1149; 1148; 1147; 1146; 784; 789; 793/1; 796; 798; 797; 787/2; 787/1; 1162; 1159; 1157; 1156; 862; 785; 861;839; 869/2; 1249;1247; 1241; 1237; 1253; 1255; 674; 700; 702; 703; 704; 705; 708; 699; 698; 697; 696; 783/1; 783/2; 1263 w obrębie ewidencyjnym: 36 Rogów, w jednostce ewidencyjnej: Końskie - obszar wiejski, oraz działki nr 1357; 1104; 1105; 1367; 1368/1; 1102/2; 1381; w obrębie ewidencyjnym 3 Końskie w jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto, Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje w/w działki objęte zamierzeniem oraz działki o numerach:

271; 276; 293; 296; 302; 508/2; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 598; 600; 574; 575; 576; 577; 558; 557; 552; 549; 613; 612; 606; 604; 617/1; 617/2; 620; 602/2; 603; 644; 645; 647; 609; 607; 605; 614; 615; 618; 694; 677; 682; 675/3; 665; 499/1; 500; 502; 504/3; 520; 412; 413; 423; 427; 525; 529; 533; 535; 538; 541; 542; 544; 303; 306; 328; 329; 334; 335; 336; 338; 372; 373; 374; 375; 376; 378; 379; 380; 381; 382; 386; 385; 788; 793/2; 792; 799; 863; 864; 849; 848; 847; 846; 844; 843; 842; 803; 1109/1; 1112; 1116; 1119/2; 1121; 1123; 1125; 1128/2; 1132; 1143; 1090; 1091; 1097; 1056; 1064; 1145; 1082; 1075; 1093; 1094; 1096; 1038; 1176; 1178; 1180; 1202/2; 1201; 1207; 1208/2; 1195; 1204; 1213; 1216; 1219; 1218; 1231; 1234; 1161; 1163; 1155; 1172; 1170; 1250; 1244; 1245; 1246; 1235; 1251/1; 1252; 1256; 1260; 1106; 1104; 1102; 1103; 1051; 1054; 1052; 1059; 950; 969; 970; 971; 973; 977; 709; 663; 533; 394/5; 394/4; 1114; 790; 838; 512; 393; 498/1; 499/2; 1048; 1066; 1075; 1072; 1197; 1193; 1251/2; 1142; 1160; 1162; 611; 1089; 647; 1194; 1198; 692; 1226; 1230; 695; 957 w obrębie ewidencyjnym 36 Rogów, w jednostce ewidencyjnej Końskie oraz 1102/1 obrębie ewidencyjnym 3 Końskie w jednostce ewidencyjnej Końskie - miasto.

dla Gminy Końskie ul. Partyzantów 1,26-200 Końskie

reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2, pokój 201 w godz.7.30-15.30

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/02/22 12:00:16
Redaktor: Administrator