Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: RGG.6840.25.2011.IG                                                          Końskie, dnia 13.03.2012 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działek,  pow. działek

Cena

nieruchomości  wraz z podatkiem VAT

 

1.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/19 o pow. 0,0025 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.800,00 zł

2.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/20 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

3.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/21 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

4.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/22 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

5.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/23 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

6.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/24 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

7.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/25 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

8.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/26 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

9.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/27 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

10.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/28 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

11.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/29 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

12.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/30 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

13.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/31 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

14.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/32 o pow. 0,0024 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.700,00 zł

15.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/33 o pow. 0,0025 ha

oraz udział wynoszący 1/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

6.800,00 zł

16.

Końskie

ul. Mjr Hubala

działka  nr 5779/48 o pow. 0,0081 ha

oraz udział wynoszący 3/50 części w działce nr 5779/50 o pow. 0,1263 ha

21.800,00 zł

    

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Jana Piwnika „Ponurego”, Robotniczej, Sienkiewicza, Mjr Hubala, Leśnej, Południowej, Wiśniowej i Żużlowej uchwalonym Uchwałą  Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. zmieniony uchwałą Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. przedmiotowe działki położone są na terenie obsługi komunikacji samochodowej – parkingi, garaże.

Działki oznaczone numerami: 5779/19, 5779/20, 5779/21, nr 5779/22, nr 5779/23, nr 5779/24,nr 5779/25, nr 5779/26, nr 5779/27, nr 5779/28, nr 5779/29, nr 5779/30, nr 5779/31, nr 5779/32, nr 5779/33, są przeznaczone do zabudowy garażowej, natomiast działka oznaczona nr 5779/50 stanowi drogę dojazdową do garaży.

Dla działek oznaczonych numerami od 5779/19 do 5779/33 Sąd Rejonowy  w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00033109/0. Natomiast dla działki oznaczonej nr 5779/50 Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00039971/5.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają  nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie sześciu tygodni tj. do dnia  25 kwietnia 2012 roku.  

 

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 4 kwietnia 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej.

  

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 116.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/14 11:59:21
Redaktor: Administrator