Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Końskie, dnia 13.03.2012 r.

Znak: RGG.6840.09.2011.IG


WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Rodzaj użytku

Cena

nieruchomości wraz z podatkiem VAT

1.

Końskie

ul. Wojska Polskiego

4924/2

0,0670 ha

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu ze spadkiem w kierunku południowym. Na całej długości działki od strony zachodniej przebiega czynne przyłącze
gazowe
ø 50

84.400,00 zł


Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00022742/9.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej uchwalonym uchwałą Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. zmieniony uchwałą Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r., działka o nr ewidencyjnym 4924/2 w Końskich, położona jest licząc od jej granicy północnej w kierunku południowym na głębokość ok. 4m pod drogę zbiorczą, następnie ok. 36m pod zabudowę usługową jako przeznaczenie podstawowe oraz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie uzupełniające z tym, że przeznaczenie podstawowe i uzupełniające może być realizowane łącznie lub samodzielnie; w przypadku łączenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w ramach jednego budynku, mieszkania mogą być lokalizowane wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji budynku, pozostała część działki przeznaczona jest pod drogę dojazdową.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 26 kwietnia 2012 roku.


Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 5 kwietnia 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 116.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/15 13:59:08
Redaktor: Administrator