Miasto i Gmina Końskie

szukaj >


Końskie 14.03.2012 r.

Znak: RGG.6840.07.2011.MB

WYKAZ

lokali mieszkalnych z możliwością przekwalifikowania na lokale użytkowe przeznaczonych do sprzedaży położonych
w Końskich przy ul. Warszawskiej 4

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w budynku wielolokalowym, w Końskich przy ul. Warszawskiej 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod tym budynkiem.Lp

Położenie lokalu

Powierzchnia nieruchomości

w m2

Wielkość udziału w działce

Pow. działki

NR KW

Wartość

w złotych

  1

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony literą „A”

Pow. uż. lokalu 36,19 m2

oraz pomieszczenie przynależne tj. komórka o pow. 7,70 m2

łącznie 43,89 m2

Udz. do 4389/113482 w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 49780,1683 haKI1K/00052361/3

oraz

KI1K/00000224/2

91.800,00 zł
  2

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony literą „C”

Pow. uż. lokalu 41,16 m2 oraz pomieszczenie przynależne tj. komórka o pow. 7,70 m2

łącznie 48,86 m2

Udz. do 4886/113482 w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 49780,1683 haKI1K/00052362/0

oraz

KI1K/00000224/2

104.400,00 zł
  3

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony
literą „I”

Pow. uż. lokalu 57,74 m2 oraz pomieszczenia przynależne tj. dwie komórki o łącznej powierzchni15,40 m2

łącznie 74,14 m2

Udział do 7414/113482
w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 49780,1683 haKI1K/00052363/7

oraz

KI1K/00000224/2

149.000,00 zł
  4

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony
literą „J”

Pow. uż. lokalu 252,28 m2 oraz pomieszczenia przynależne tj. trzy komórki o powierzchni 7,70 m² każda oraz komórka o powierzchni 5,70 m²

łącznie 281,08 m2

Udział do 28108/113482
w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 49780,1683 haKI1K/00052364/4

oraz

KI1K/00000224/2

627.000,00 zł
  5

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony
literą „K”

Pow. uż. lokalu 57,03 m2 oraz pomieszczenia przynależne tj. dwie komórki o łącznej powierzchni15,40 m2

łącznie 72,43 m2

Udział do 7243/113482
w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 49780,1683 haKI1K/00052365/1

oraz

KI1K/00000224/2

138.000,00 zł
  6

Końskie

ul. Warszawska 4 lokal oznaczony
literą „L”

Pow. uż. lokalu 301,66 m2 oraz pomieszczenia przynależne tj. trzy komórki o łącznej powierzchni 23,10 m²

łącznie 324,76 m2

Udział do 32476/113482
w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 49780,1683 haKI1K/00052366/8

oraz

KI1K/00000224/2

717.000,00 zł


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr VII/61/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku teren na którym położony jest budynek przy ul. Warszawskiej 4 ma przeznaczenie jako teren usługowy z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej – 1.UA.1ZN-W(R)

Budynek jest przeznaczony do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków – wytypowanych do ochrony ze względu metrykę, wartości historyczne lub stylowe. W przyszłości skutkować będzie to tym, że stroną postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wszelkiego rodzaju remonty związane ze zmianą bryły zewnętrznej, wymagające pozwolenia na budowę lub rozbiórka obiektu budowlanego będą wymagały uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (który staje się stroną postępowania).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni t.j. do dnia 26 kwietnia 2012 roku

Na podstawie art. 38 ust 2 w/w ustawy ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 4 kwietnia 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wykazie została ogłoszona w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 116.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/27 11:10:09
Redaktor: Administrator