Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Znak: BP.6740.45.2012.EK

 

 

OBWIESZCZENIE

        

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. Nr 190 z 2008r. poz.1227 z późn. zm.) , art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z późn. zm.),  informuję się, że

 

STAROSTA KONECKI

wydał decyzję Nr BP.6740.45.2012.EK w dniu 09.03.2012r.

 

w sprawie o pozwolenie na budowę:

- kanału sanitarnego grawitacyjnego (kategoria obiektu budowlanego XXVI) z rur kamionkowych Ø200mm na odcinku od Cz 1 do Cz 30 długości – 530,0m,

- kanału sanitarnego tłocznego (kategoria obiektu budowlanego XXVI) z rur PEHD Ø160mm na odcinku Cz 3 od pompowni głównej o długości – 586,90m,

- kanału sanitarnego ciśnieniowego (kategoria obiektu budowlanego XXVI) z rur PEHD Ø40 mm o długości – 37,50m,

- głównej pompowni ścieków (kategoria obiektu budowlanego XXX), ze zbiornikiem  retencyjnym i zasianiem energetycznym tej pompowni na działkach o nr ewidencyjnych:

obręb - 32 . Pomyków:
100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 102, 106, 107, 108/1, 108/3, 108/4, 109/1, 109/2, 110, 111/1, 111/2, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 115, 85, 86, 87, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125/1, 125/2, 125/3, 126/1, 126/2, 127 jednostka ewidencyjna Końskie – obszar wiejski,

 

dla

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich, Sp. z o.o. z siedzibą
w Modliszewicach, ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie.

 

            W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Staszica 2, pokój 201 w godz. 7.30–15.30.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/20 08:46:55
Redaktor: Administrator