Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY                                          Końskie, dn. 19.03.2012 r.

     K O Ń S K I E

ul. Partyzantów 1, 26 – 200 Końskie

 

Znak sprawy: UKO.6220.1.2012.SF                         

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamiam strony że:

w dniu 15 marca 2012 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich wydał postanowienie o:

1.                  nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW na działce o nr ew. 5562, 5563 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Modliszewice, gm. Końskie” realizowanego przez firmę P.H.U. Metkol - Sorbal Bogdan, ul. Wyszyńskiego 58a, 42-612 Tarnowskie Góry

2.                  nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu danego przedsięwzięcia na środowisko

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, pokój nr 33. w godz. 7.30 do 15.30.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Końskie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Modliszewice, Pomorzany, Sierosławice.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                  BURMISTRZ MIASTA i GMINY KOŃSKIE

                                                                                         /-/ Michał Cichocki

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/20 10:53:26
Redaktor: Administrator