Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Znak: RGG.6840.23.2011.IG                                                          Końskie, dnia 19.03.2012 r. 

 

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości położonych w Końskich, stanowiących własność Gminy Końskie przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Dokument

własności

 

Rodzaj

użytku

Cena

nieruchomości  wraz z podatkiem VAT

1.

Końskie

ul. ks. Kazimierza Sykulskiego

3141/86

0,0132 ha

KI1K/00029124/0 

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

15.200,00 zł

2.

Końskie

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

3141/79

0,0132 ha

KI1K/00029124/0

 

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

15.200,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Browarnej, Izabelowskiej, osiedla Mieszkaniowego Jana Pawła II, ulicy Południowej wraz z rejonem cieku wodnego od Wincentowa uchwalonego uchwałą Nr L/370/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 stycznia 2010 r., przedmiotowe działki położone są w miejscu przewidzianym pod wydzielenie działek dla parterowych jednorodnych architektonicznie zespołów garażowych na terenie przeznaczonym pod funkcję mieszkaniową i usługową.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają  nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 1 maja 2012 roku.   

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 10 kwietnia 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wykazie została ogłoszona  w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16  oraz  pod numerem telefonu 41/372-32-49 wew. 116.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/27 11:09:15
Redaktor: Administrator