Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Znak: RGG.6840.03.2011.MS.                                Końskie, dnia 26.03.2012 r.

 

OGŁOSZENIE

o  przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  na terenie wsi Młynek Nieświński  gm. Końskie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Młynek Nieświński. Informacja         o w/w nieruchomości w formie wykazu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 w dniach od 31 stycznia 2012 roku do dnia 08  marca  2012 roku. Niniejszy wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie a ogłoszenie o nim zostało zamieszczone w prasie.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow. działki w ha

Dokument

własności

Cena

wywoławcza w złotych

 

Minimalne

postąpienie

 

Wadium

w złotych

1.

Młynek Nieświński

343/5

0,0301

KI1K/0006679/8

7.343,10

80,00

1400,00

    

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie ze Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość nr 343/5  w Młynku Nieświńskim położona jest w terenie usług oraz funkcji mieszkaniowej i zagrodowej, na zasadzie kontynuacji i uzupełnienia.

Cena wywoławcza zawiera 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r.  Nr 54 poz. 535 ze zm.).

Przedmiotowa nieruchomości z uwagi na jej usytuowanie- brak dostępu do drogi nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość. W związku z tym została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do nieruchomości przyległych.

 

  Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się dnia 08 maja 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie

Nr rachunku 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia 02 maja 2012 roku.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu w takim terminie, by kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 02 maja   2012 roku.

 

 

 

·         Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

·         Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot wpłacający wadium lub jego pełnomocnik. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną niezbędne jest okazanie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożyć należy komisji pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

·         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

·         Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

·         Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Końskich – 41 1240 4416 1111 0000 4957 0265 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

·         Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

·         Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

 

Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r.  Nr 207 poz. 2108).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Rolnictwa i Gospodarki Gruntami pok. 16, tel. 041/372-32-49 wew. 117.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/27 14:33:21
Redaktor: Administrator