Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Końskie: 29.03.2012 r.

Znak: RGG.6840.27.2011.MB

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Końskich przy ul. Piłsudskiego 44

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Końskie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy, lokalu użytkowego położonego w budynku wielolokalowym, w Końskich przy ul. Piłsudskiego 44 wraz pomieszczeniem przynależnym tj. komórką o powierzchni 10,28 m² oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki pod tym budynkiem.Lp

Położenie lokalu

Powierzchnia nieruchomości

w m2

Wielkość udziału we współwłasności działki

Pow. działki

NR KW

Wartość

w złotych

    1

Końskie

ul. Piłsudskiego 44

Pow. uż. lokalu 15,00 m2

oraz pomieszczenie przynależne tj. komórka o pow. 10,28 m2

łącznie 25,28 m2

Udz. Do 2528/60103
w częściach wspólnych budynku

i działce gruntu pod budynkiem

nr 4311/40,1578 haKI1K/00000049/1
21.093,00 zł


Budynek jest przeznaczony do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków – wytypowanych do ochrony ze względu metrykę, wartości historyczne lub stylowe. W przyszłości skutkować będzie to tym, że stroną postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wszelkiego rodzaju remonty związane ze zmianą bryły zewnętrznej, wymagające pozwolenia na budowę lub rozbiórka obiektu budowlanego będą wymagały uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (który staje się stroną postępowania).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej w myśl art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. poprzedni właściciele, ich spadkobiercy oraz inne osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów) nabywają nieruchomość za cenę równą jej wartości, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 10 maja 2012 roku

Na podstawie art. 38 ust 2 w/w ustawy ewentualny termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 18 kwietnia 2012 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w budynku przy ulicy Partyzantów 1 oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wykazie została ogłoszona w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, pokój nr 16, tel. 41/372-32-49 wew. 116.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2012/03/30 09:51:11
Redaktor: Administrator