Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich zaprasza do złożenia oferty przetargowej na

 

Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb

 Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2004 roku.

 

 

Termin realizacji (wymagany) – od dnia podpisania umowy – 
do 31.12. 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:   Cena ( koszt ) – 100 %

Wadium – nie jest wymagane

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami –  Agnieszka Serek,
tel. (0-41) 372-32-49 wew. 113, w godz: 800 - 1500

Termin składania ofert upływa dnia 27.01.2004 r o godz: 930

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok. 24

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2004r o godz: 1000  w siedzibie Zamawiającego lok. 41 (Wydział Inwestycji)

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy
o zamówieniach publicznych.  

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:14
Redaktor: Administrator