Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

zaprasza do złożenia oferty na

 

Opracowanie:

„Programu ochrony środowiska
dla Miasta i Gminy Końskie” i „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Końskie”

 

Termin realizacji (wymagany) – od dnia podpisania umowy –  do 30 kwietnia 2004r. – złożenie projektów opracowań. Złożenie kompletnych opracowań w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Końskich o ich zatwierdzeniu.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:   Cena ( koszt ) – 100 %

Wadium – nie jest wymagane

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Maria Faraś pok. 34, tel. 041 372 32 49 wew. 134, fax 041 372 29 55

w godz. 800 - 1500

Antoni Wiktorowicz pok. 35, tel. 041 372 3249 wew. 135, fax 041 372 2955                      w godz: 800 - 1500

Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2004 r o godz: 930

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok. 24

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2004r o godz: 1000  w siedzibie Zamawiającego lok. 41 (Wydział Inwestycji)

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:18
Redaktor: Administrator