Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Końskich

 (PKWiU: 45.21.4)

 

Termin realizacji (wymagany) –  kwiecień 2004 r. - 30 lipiec 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

         Cena ( koszt ) – 100 %

Wadium – 20 000,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  (cena: 30,00 zł.) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jan Pałka,

                                   tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500          

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24

Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2004 r o godz: 1000   w siedzibie Zamawiającego,
lok. 18.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

a)      roczne obroty w zakresie prac budowlanych muszą być przynajmniej równe kwocie 1.500.000,00 zł

b)      w ciągu ostatnich pięciu lat oferenci byli generalnym wykonawcą przy realizacji co najmniej trzech robót o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego przetargu (aby spełniać ten wymóg prace, na które oferent powołuje się muszą być ukończone w 70%)

c)      przedmiot zamówienia musi być wykonany pomiędzy kwietniem 2004 r. a 30 lipcem 2004 r.

d)      udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,

e)      oferent na koniec 2003 roku osiągnął dodatni wynik finansowy w działalności budowlano-montażowej.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:19
Redaktor: Administrator