Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 
URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH
26-200 KOŃSKIE ul. PARTYZANTÓW 1
telefon: (0-41) 372-32-49 Sekretariat
(0-41) 372-37-20 Wydział Inwestycji
fax: (0-41) 372-29-55
NIP: 658-00-03-543
REGON: 000523732
e-mail: inwestycje@umkonskie.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na


Dostawę mebli szkolnych, wyposażenia i pomocy naukowych do nowego zespołu obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla 600 uczniów w Stadnickiej Woli.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,00 PLN.) można uzyskać siedzibie zamawiającego, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 15.07.2004 r.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa do nowego zespołu obiektów oświatowych - Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum dla 600 uczniów w Stadnickiej Woli mebli szkolnych (krzesła, fotele, stoliki, biurka, segmenty, regały szafy, szafki metalowe do szatni, tablice szkolne i gabloty),  wyposażenia łazienek, urządzeń do sprzątania, różnych elementów wyposażenia szkół, pomocy naukowych i komputerów.


 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 • Termin wykonania zamówienia (wymagany): 27 sierpień 2004 r.

 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone w art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Wadium – 6 000,00 PLN.

 • Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

 • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, (sekretariat, lok. 24)

 • Termin składania ofert upływa dnia 21.07.2004 r o godz: 900

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 (sala konferencyjna)

 • Termin związania ofertą do dnia 10.08.2004 r.

 • Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński ul. Partyzantów 1 lok. 41, Wydział Inwestycji, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 372-32-49, 372-37-20, fax (041) 372-29-55 e-mail:inwestycje@umkonskie.pl.

 • Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 27.05.2004 r i zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 87 z dnia 02.06.2004 pod pozycją 26696.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:17
Redaktor: Administrator