Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na


Remont ogrodzenia parku miejskiego od ulicy Sportowej w Końskich


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu ogrodzenia parku miejskiego a w tym:

  • zdjęcie czapek betonowych i nakryw na murach,

  • remont słupków i muru z kamienia (rozebranie i ponowne wymurowanie),

  • uzupełnienie czapek na słupkach i nakryw na murach,

  • deskowanie czapek i nakryw,

  • osadzenie czapek betonowych na słupkach,

  • wycięcie uszkodzonych rur metalowych przy remontowanych słupkach,

  • ponowne zamontowanie rur metalowych oraz ich malowanie,

  • uporządkowanie terenu i wywóz gruzu z remontowanego ogrodzenia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): 30 sierpień 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24
ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 08.07.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Grażyna Jabłońska
tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:18
Redaktor: Administrator