Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

zaprasza do złożenia oferty na


Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą Nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 15 czerwca 2000 roku.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą nr XIV/179/2000 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 15 czerwca 2000 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany):

  • opracowanie projektu oceny i przedłożenie Zamawiającemu do wstępnej opinii – 5 miesięcy od daty podpisania umowy

  • przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji przedmiotowej oceny w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie aktualności studium

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2004 r o godz: 930

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Antoni Wiktorowicz
tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:28
Redaktor: Administrator