Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1


 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z chodnikami
w Stadnickiej Woli i części Izabelowa

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 PLN.) można uzyskać
w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 11.08.2004 r.

Zakres zamówienia obejmuje budowę asfaltowych nawierzchni ulic gminnych wraz z chodnikami w Stadnickiej Woli i części Izabelowa o długości 1656 m. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 8909,00 m2 oraz chodników, wjazdów i parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej o powierzchni 4257,00 m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) do 30.06.2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone

w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

  1. w ciągu ostatnich pięciu lat (1999 – 2003) wykonawca był generalnym wykonawcą przy realizacji jednej roboty o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn: drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego długości minimum 2 km.

  2. wykonawca udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wadium – 20 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dn. 24.06.2004 r.

I zostało opublikowane w BZP Nr 105 z dnia 30.06.2004 r. poz. 30925


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:29
Redaktor: Administrator