Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie


 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 PLN) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 19.08.2004 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji oświetlenia dróg, ulic, parków i osiedli ok. 3 129 opraw oświetleniowych, 99 szt. szaf zlokalizowanych na terenie gminy, 84 szt. szaf zlokalizowanych na terenie miasta – sieć wspólna, 19 szt. szaf zlokalizowanych na terenie miasta - sieć wydzielona oraz wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej modernizacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i gminy Końskie pokazującej rozwiązania techniczne oświetlenia w zakresie optymalnego doboru sprzętu, wyliczenie efektów techniczno-ekonomicznych z bilansem energetycznym oświetlenia przed i po modernizacji ze wskazaniem rocznych oszczędności energii, analiza efektów ekologicznych wynikających ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej, określenie wymaganych przez przepisy parametrów oświetleniowych wynikających z funkcji danego ciągu w układzie komunikacyjnym miasta i gminy (klasa ulicy, nadana kategoria oświetlenia), analizę możliwości finansowania się inwestycji na zasadzie uzyskanych oszczędności w kosztach energii elektrycznej i oszczędności w kosztach konserwacji z udziałem tzw. trzeciej strony.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): 3 miesiące licząc od momentu udzielenia zamówienia.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Wadium – 9 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

 

Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2004 r o godz: 900

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Antoni Wiktorowicz tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dn. 01.07.2004 r.

i zostało opublikowane w BZP Nr 110 z dnia 07.07.2004 r. Poz. 32299.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:52
Redaktor: Administrator