Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Remont Pomnika Partyzantów znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego w Końskich


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich pomnika poświęconego pomordowanym partyzantom usytuowanego na cmentarzu parafialnym przy ul. Browarnej w Końskich. Prace konserwatorskie polegać będą na usunięciu zniszczeń obiektu, przywróceniu mu estetycznego wyglądu i zabezpieczeniu elementów pomnika przed zniszczeniem.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany):

  • etap I – 30 październik 2004 r.

  • etap II – 30 lipiec 2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.08.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Grażyna Jabłońska tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:54
Redaktor: Administrator