Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Budowę asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej
wraz z odwodnieniem i oświetleniem

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 PLN.) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 07.09.2004 r.

Zakres zamówienia obejmuje budowę asfaltowej nawierzchni ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Długość ulicy 1482,25 m. W zakres robót wchodzi:

 • wykonanie konstrukcji jezdni o szerokości 6 m. – kategoria obciążenia ruchem KR-2, podłoże pod konstrukcją G-3, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego standard II grubość warstwy 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego standard II grubość warstwy 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20,0 cm, warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego grubość warstwy 23,0 cm, geotkanina 106 F/19-500-8 958,22 m2. Budowa prefabrykowanego przepustu drogowego z rur & Oslash: 80 cm – 15 m.

 • obustronne chodniki z kostki brukowej grub. 8 cm. – 5 885,60 m2

 • oznakowanie pionowe i poziome: znaki pionowe drogowe – szt. 13

 • oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 50,16 m2

 • kanalizacja deszczowa z rur polietylenowych & Oslash; 600 mm i & Oslash 500 mm typu WEHOLITE SPIRO dł. 1 646,00 m.

 • montaż separatora AWAS – SK 400 i odstojnika szlamowego 10 000 litrów – 1 kpl wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu

 • przebudowa istniejącego wodociągu z rur żeliwnych i PE długości 620,0 m.

 • przebudowa kolidujących odcinków gazociągu długości 41,0 m

 • montaż opraw oświetlenia zewnętrznego i wysięgników – 42 szt

 • przebudowa kolidujących linii elektrycznych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) do 15.10.2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone

w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

 1. w ciągu ostatnich pięciu lat (1999 – 2003) wykonawca był generalnym wykonawcą przy realizacji jednej roboty o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn: drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego długości minimum 2 km. oraz kanalizacji deszczowej o długości minimum 2 km

 2. wykonawca udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wadium – 45 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15.09.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dn. 19.07.2004 r.

i zostało opublikowane w BZP Nr 122 z dnia 23.07.2004 r. poz. 35411.

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:54
Redaktor: Administrator