Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1


ogłasza przetarg nieograniczony na


Budowę chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Końskich

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika z kostki betonowej przy istniejącej dwupasmowej ulicy Wojska Polskiego w Końskich. Obejmuje odcinek od przejścia dla pieszych przy placu targowym w kierunku wschodnim po stronie południowej na długości 74,00 m. projektowany chodnik należy połączyć z istniejącym już łącznikiem i peronem dla pasażerów. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

  • rozebranie fundamentów i słupów starego ogrodzenia z kamienia narzutowego na zaprawie cementowej

  • budowa chodnika z kostki betonowej z pasem izolacyjnym na odcinku w km. od 0+000 do 0+045, szerokości 3,00 – 3,40 m.

  • budowa chodnika z kostki betonowej przy jezdni na odcinku w km. od 0+045 do 0+074 szerokości 2,5 m.

  • budowa opaski przy jezdni na odcinku w km. od 0+049 do 0+074,5 szerokości 0,50 m., budowa zjazdu do posesji w km. 0+047

  • uporządkowanie terenu i wywóz gruzu z rozebranego ogrodzenia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): rozpoczęcie prac - sierpień 2004 r, zakończenie prac – 30 wrzesień 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Janusz Szociński, Ryszard Szczegielniak tel. (041) 372-37-20, faks (041) 372-29-55 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:55:55
Redaktor: Administrator