Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1
ogłasza przetarg nieograniczony na


Wymianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

 


 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji), lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe – wymiana pokrycia dachowego budynku – siedziby M.O.P.S. przy ul. Armii Krajowej nr 22 w Końskich. Szczegółowy zakres obejmuje wykonanie:

 1. roboty rozbiórkowe:

 • rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie

 • rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów, itp.

 • demontaż wywietrzaków dachowych

 • rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – pierwsza i następna warstwa

 1. Roboty budowlane:

 • przemurowanie kominów z cegieł

 • uzupełnienie tynków na kominach

 • montaż wywietrzaków dachowych

 • wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej

 • naprawa wylewki cementowej pod pokrycie papą termozgrzewalną

 • pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową – pierwsza i następna warstwa.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): rozpoczęcie prac - sierpień 2004 r, zakończenie prac – 30 wrzesień 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Janusz Szociński, Ryszard Szczegielniak tel. (041) 372-37-20, faks (041) 372-29-55 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/27 00:18:20
Redaktor: Jakub Kolipinski