Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich 26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

 


 

Remont dachu na budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej w Końskich

 


 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji), lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pokrycia dachowego budynku – siedziby NZOZ przy ulicy Południowej 1 w Końskich. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:

  1. robót rozbiórkowych:

  • rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp.

  • rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku,

  • likwidacja pęcherzy i wyrównanie podłoża

  1. robót budowlanych:

  • pokrycie dachów papą termozgrzewalną o grubości od 4,7 do 5,2 mm w technologii dkd

  • uzupełnienie tynków kominów i ich pomalowanie,

  • remont instalacji odgromowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): rozpoczęcie prac - wrzesień 2004 r, zakończenie prac – 30 październik 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert, tj. 23 września 2004 r

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Janusz Szociński, Ryszard Szczegielniak tel. (041) 372-37-20, faks (041) 372-29-55 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/08/09 00:18:17
Redaktor: Jakub Kolipinski