Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

zaprasza do złożenia oferty na


Letnie utrzymanie grobów i mogił wojennych
znajdujących się na terenie cmentarza parafialnego
w Końskich w latach 2004 – 2006.


Termin realizacji (wymagany) – od 01 kwietnia do 30 listopada w latach 2004 - 2006

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt ) – 100 %

Wadium – nie jest wymagane

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

Grażyna Jabłońska - pok. 35, tel. 041 372 32 49 wew. 135, fax 041 372 29 55 w godz: 800 - 1500

Termin składania ofert upływa dnia 15.03.2004 r o godz: 930

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lok. 24

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.03.2004r o godz: 1000 w siedzibie Zamawiającego lok. 41 (Wydział Inwestycji)

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:22
Redaktor: Administrator