Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

zaprasza do złożenia oferty na


Opracowanie projektu zagospodarowania skweru

przy Placu Kościuszki w Końskich.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania skweru przy Placu Kościuszki w Końskich. Zakres rzeczowy obejmuje: inwentaryzację stanu istniejącego, ukształtowanie terenu, renowację niskiej i wysokiej szaty roślinnej, kwietniki i ich kompozycję, małą architekturę, ciągi piesze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 30 listopad 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.10.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Grażyna Jabłońska tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/16 10:10:07
Redaktor: Administrator