Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na


Zimowe i letnie utrzymanie zieleni i terenów przyległych

(place, chodniki) w mieście Końskie

w okresie od 01.12.2004 r. do 30.11.2007 r.

 


 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10 zł) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji), lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe i letnie utrzymanie zieleni i terenów przyległych w mieście Końskie w okresie od 01.12.2004 r. do 30.11.2007 r.

Zakres prac obejmuje zimowe utrzymanie chodników i alejek, pielęgnację zieleni w parku miejskim, na placach, skwerach i przy ciągach chodników na terenie miasta, utrzymanie czystości na wyznaczonych terenach zielonych, chodnikach, opróżnianie koszy ulicznych, 1 krotne w ciągu roku malowanie ławek, koszy ulicznych i urządzeń zabawowych oraz ich bieżący remont, usuwanie padłych zwierząt z terenów objętych umową oraz z dróg gminnych, usuwanie powalonych drzew, wiosenne przycinanie drzew przy drogach gminnych oraz usuwanie przy nich odrostów korzeniowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): rozpoczęcie prac – 01 grudnia 2004 r, zakończenie prac – 30 listopad 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – 8 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 09.11.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.11.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 od dnia otwarcia ofert, tj. 08.01 2005 r

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Grażyna Jabłońska tel. (041) 372-32-49, faks (041) 372-29-55 w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dn. 16.09.2004 r. i zostało opublikowane w BZP Nr 165 z dnia 22.09.2004 r. poz. 46391.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/10/07 13:46:06
Redaktor: Administrator