Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

zaprasza do złożenia oferty na


Opracowanie projektu miejscowego terenu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie obejmującego działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 3130/7, 3130/1, 3132/1, 3128/2, 3128/4, 3128/5, 3128/6, 3128/7, 3128/8, 3132/7, 3131/2, 3131/3, 3131/4, 3132/14 i części działki 3129/2 położonych w Końskich w rejonie ulic Partyzantów i Południowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Końskie w rejonie ulic Partyzantów i Południowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 3 miesiące od momentu udzielenia zamówienia.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Antoni Wiktorowicz tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/27 11:18:38
Redaktor: Administrator