Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadań inwestycyjnych:Zadanie nr 1 – Budowa napowietrznej linii oświetlenia
drogowego przy ul. Kieleckiej w Nieświniu

Zadanie nr 2 – Dobudowa oświetlenia drogowego w mieście
Końskie przy skrzyżowaniu ulic Spacerowej –
droga krajowa nr 42 i Zachodniej


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji), lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1 – Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. Kieleckiej w Nieświniu:

 • montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN – słup pojedynczy z ustrojami - 6 szt.

 • montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN - słup bliźniaczy - 1 szt.

 • montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn – przewód 2 x 35 mm2 - 0,226 km

 • montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 7 szt.

Zadanie nr 2 – Dobudowa oświetlenia drogowego w mieście Końskie przy skrzyżowaniu ulic Spacerowej – droga krajowa nr 42 i Zachodniej:

 • montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu OŻ – 9 - 4 szt.

 • montaż wysięgników rurowych jednoramiennych i dwuramiennego - 4 szt.

 • wciąganie przewodów YDYp 2 x 2,5 mm2 w słup i wysięgnik – 5 kpl.

 • montaż złączy słupowych - 16 szt.

 • montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - 5 szt.

 • układanie ręczne kabli wielożyłowych - 165 m

 • układanie rur osłonowych PEH-A75 - 25 m

 • układanie rur osłonowych stalowych Ø do 150 mm - 13 m

 • mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami - 13 m

 • układanie kabli energetycznych na słupach - 10 m

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): rozpoczęcie prac – październik 2004 r, zakończenie prac – 15 grudzień 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Janusz Szociński Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ryszard Szczegielniak – Inspektor Wydziału Inwestycji tel. (041) 372-37-20, faks (041) 372-29-55 w godz: 800-1500


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/09/29 09:42:22
Redaktor: Administrator