Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 
Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
miasta i gminy Końskie w sezonie 2004/2005

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Końskie w sezonie 2004/2005 polegające na kompleksowym, zimowym utrzymaniu dróg gminnych przy zastosowaniu materiałów i sprzętu Wykonawcy robót.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany):

od 15 listopada 2004 r. do 15 kwietnia 2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane.

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 26.10.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.10.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami – Tadeusz Pasiński – Inspektor w Wydziale Urbanistyki Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 137, w godz: 800 -1500.

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/10/08 12:56:16
Redaktor: Administrator