Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 


Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na


Przebudowę klatki schodowej i zainstalowanie dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych w budynku dzierżawionym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej 1 w Końskich


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym – cena 15,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa klatki schodowej i zainstalowanie dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych w budynku dzierżawionym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Południowej 1 w Końskich. Zakres robót obejmuje:

  • roboty przygotowawcze – rozbiórki,

  • konstrukcje budowlane i stalowe

  • elementy wykończeniowe

  • instalację elektryczną zasilania dźwigu

  • dostawę i montaż dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) do 20 grudnia 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone

w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane.

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami – Ryszard Szczegielniak – Inspektor w Wydziale Inwestycji, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800 -1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/05 10:27:51
Redaktor: Administrator