Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

zaprasza do złożenia oferty naWykonanie świetlnej dekoracji świątecznej

w mieście Końskie w 2004 roku.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji), lub drogą pocztową.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie w 2004 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych:

Wariant 1 obejmuje:

  • Montaż i demontaż elementów świetlnych będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy

  • Sprzedaż, dostawę, montaż i demontaż elementów świetlnych

Wariant 2 obejmuje:

  • Montaż i demontaż elementów świetlnych będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy

  • Dzierżawę przez okres od 06.12.2004r. do 15.01.2005r. montaż i demontaż elementów świetlnych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od 06.12.2004 r. do 15.01.2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Grażyna Jabłońska tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

 

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/15 14:06:51
Redaktor: Administrator