Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

 

zaprasza do złożenia oferty na


Zakup sprzętu komputerowego
dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji), lub drogą pocztową.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Końskich:

  • zadanie nr 1 – serwer – szt. 1

  • zadanie nr 2 – drukarka laserowa monochromatyczna – szt. 1

  • zadanie nr 3 – CPU Switch – automatyczny przełącznik jednego kompletu peryferiów (monitora, klawiatury i myszki) na 4 komputery – 1 komplet + komplet kabli

  • zadanie nr 4 – notebook – szt. 2

  • zadanie nr 5 – zestaw komputerowy – kpl. 3

  • zadanie nr 6 – oprogramowanie antywirusowe dla serwera – szt. 1 + pakiet 10 szt. dla stacji roboczych Windows

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 14 dni od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %, na każde zadanie zostanie wybrana najtańsza oferta.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 09.12.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Jacek Nowak tel. (0-41) 372-95-70, fax. (041) 372-29-55 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/11/22 15:15:53
Redaktor: Administrator