Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26 – 200 Końskie, ul. Partyzantów 1

ogłasza przetarg nieograniczony na


Zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb
Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2005 roku.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub drogą pocztową.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w 2005 roku, a w tym:

  • Zadanie nr 1 – tusze, tonery (oryginały) i taśmy,

  • Zadani nr 2 – papier i artykuły papiernicze,

  • Zadanie nr 3 – galanteria papiernicza,

  • Zadanie nr 4 – przybory do pisania i galanteria biurowa

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2005 r. Zamówienie będzie realizowane transzami stosownie do potrzeb Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych i nie wykluczeni z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane.

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena. Na każde zadanie zostanie wybrana najtańsza oferta.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2005 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.01.2005 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Agnieszka Serek – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, tel. (0-41) 372-32-49 wew. 113, fax. (041) 371-29-55 w godz: 800 -1500Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/12/22 14:39:51
Redaktor: Administrator