Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich ogłasza
przetarg nieograniczony na


Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowo – żwirowych i żużlowych kruszywem lub żużlem oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego lub żużla na terenie Miasta i Gminy Końskie w 2004 roku


Termin realizacji (wymagany) – od daty podpisania umowy –
do 30.12.2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt ) – 100 %

Wadium – nie jest wymagane

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, lok.: 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Tadeusz Pasiński, pok. 37

tel. (0-41) 372-27-79, w godz: 800-1500

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2004 r o godz: 930

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.03.2004 r o godz: 1000 w siedzibie Zamawiającego, lok. 41 (Wydział Inwestycji)

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:23
Redaktor: Administrator