Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

ogłasza przetarg nieograniczony na


Budowę asfaltowych nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem
i oświetleniem oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu Królewskie w Końskich

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 PLN.) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 09.06.2004 r.

Zakres zamówienia obejmuje: budowę asfaltowych nawierzchni ulic (bez chodników) wraz z uzbrojeniem technicznym. Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowach z gruntu stabilizowanego cementem i kruszyw łamanych o powierzchni 7219,0 m2; nawierzchni z kostek betonowych gr. 8 cm (dojazdy parkingowe) o pow. 645,0 m2 ; nawierzchni z płyt ażurowych (stanowiska parkingowe)
o pow. 357,0 m2; oznakowania dróg wg projektu organizacji ruchu; oświetlenia drogowego ulic 58 szt. latarni; sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR 17,7 Ø 90 mm długości 135,0 m; sieci wodociągowej Ø 110 mm długości 1550,0 m; przyłączy wodociągowych szt. 80 długości 726,0 m.; kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm długości 1486,0 m; przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 160 mm w ilości 77 szt. długości 608,0 m; kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych PE SN-8 Ø 400 mm długości 852,0 m; z rur dwuściennych PE SN-8 Ø 315 mm długości 488,0 m; z rur dwuściennych PE SN-8 Ø 200 mm długości 123,0 m; separatora koalascencyjnego AWAS-SK 200 1/s 1 szt; osadnika szlamowego AWAS-S V-7500 1 szt; wpustów ulicznych Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu 38 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany): 15 lipiec 2004 r. – 15 grudzień 2005 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

  1. w ciągu ostatnich pięciu lat (1999 – 2003) wykonawca był generalnym wykonawcą przy realizacji jednej roboty o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn: drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego długości min. 2,0 km: oświetlenia ulic minimum 50 szt. latarni oświetleniowych, sieci wodociągowej z rur PE długości min. 1,0 km; kanalizacji sanitarnej z rur PE długości min. 2,0 km: kanalizacji deszczowej z rur PE długości min. 1,5 km.

  2. przedmiot zamówienia musi być wykonany pomiędzy 15 lipcem 2004 roku a 15 grudniem 2005 roku

  3. wykonawca udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wadium – 40 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 dni tj. do dnia 14.08.2004 r.

Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych
dnia 7.04.2004 r.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:50
Redaktor: Administrator