Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Końskich

ogłasza przetarg nieograniczony na


Budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w ulicy Polnej w Końskich

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30,00 PLN.) można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym do dn. 10.06.2004 r.

Zakres zamówienia obejmuje: budowę sieci wodociągowej z rur PEHD Ø 110 mm dł 587,0 m, budowę przyłączy wodociągowych z rur PEHD w ilości 26 szt. dł. 688,0 m, budowę kanalizacji sanitarnej r rur PEHD Ø 200 mm, dł. 743,0 m, budowę przykanalików z rur PEHD Ø 160 mm dł. 727,0 m oraz naprawę asfaltowej nawierzchni ulicy Polnej wraz z chodnikami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – trzy miesiące od momentu udzielenia zamówienia.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający kryteria kwalifikacyjne określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

  1. w ciągu ostatnich pięciu lat (1999 – 2003) wykonawca był generalnym wykonawcą przy realizacji jednej roboty o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn: drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego długości min. 2,0 km: sieci wodociągowej z rur PE długości min. 1,0 km; kanalizacji sanitarnej z rur PE długości min. 2 km..

  2. wykonawca udzieli gwarancji na wykonany obiekt na okres minimum 36-miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wadium – 20 000,00 PLN

Kryteria wyboru ofert: najniższa cena

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2004 r o godz: 900

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego,
lok. 18 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą wynosi 60 dni tj. do dnia 15.08.2004 r.

Uprawniony do kontaktów – Janusz Szociński, tel. (0-41) 372-37-20, w godz: 800-1500

Ogłoszenie o przetargu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych
dnia 7.04.2004 r.


Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:51
Redaktor: Administrator