Miasto i Gmina Końskie

szukaj >

 Urząd Miasta i Gminy w Końskich
zaprasza do złożenia oferty na


Remont ławek parkowych, koszy ulicznych oraz urządzeń zabawowych będących włsnością Gminy Końskie w 2004 r.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, lok. 41, lub za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie 1 - remont ławek w ilości 255 szt.

Zadanie 2 - remont koszy ulicznych w ilości 12 szt

Zadanie 3 - remont i malowanie urządzeń zabawowych

Wykonawca może złożyć ofertę na realizację wybranego zadania lub wszystkich zadań określonych w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – 30 dni od momentu udzielenia zamówienia.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.

Wadium – nie jest wymagane

Kryteria wyboru ofert: cena (koszt) - 100 %

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 24 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2004 r o godz: 930

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.05.2004 r o godz: 1000 w siedzibie zamawiającego, lok. 41 – Wydział Inwestycji

Termin związania ofertą wynosi 30 od dnia otwarcia ofert

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Grażyna Jabłońska tel. (0-41) 372-32-49, wew. 135 w godz: 800-1500

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Jacek Nowak
Osoba odpowiedzialna za treść: Emilia Kupis
Data modyfikacji: 2004/07/26 08:54:51
Redaktor: Administrator